Skip to main content

W ramach przygotowanego przez nas cyklu opisującego różne systemy gwarancji, jakie oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego dla firm w czasie pandemii COVID-19 , przedstawiamy w dzisiejszym wpisie Gwarancję Biznesmax. Systemy gwarancji należą do pakietu pomocowego  BGK przygotowanego dla przedsiębiorców. Ich zadaniem jest wsparcie firm odczuwających skutki pandemii i borykających się z zachowaniem płynności finansowej oraz regularną spłatą zobowiązań. 

 

Na czym polega Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Uwaga: Preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu – 5% stopa roczna do końca 2021 r.

W jaki sposób udzielana jest Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych. Może ona objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, gwarancja może również objąć kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do końca 2020 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis.

W ramach tej gwarancji istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek. 

Zabezpieczenie spłaty udzielanej gwarancji

Jako zabezpieczenie spłaty udzielanej gwarancji Bank Kredytujący przyjmuje od przedsiębiorcy:

  1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla, jako zabezpieczenie na rzecz BGK. Przy czym oświadczeniem małżonka wystawcy weksla jest uzupełniane, jeżeli kredytobiorcą jest osobą fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku spółki cywilnej weksel wraz z deklaracją wekslową przyjmowane są odrębnie od każdego ze wspólników albo od wszystkich wspólników łącznie (z podpisami wszystkich wspólników na jednym wekslu oraz deklaracji wekslowej).
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do ustanowionych zabezpieczeń – dokument jest przyjmowany w przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu objętego gwarancją również w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego. Oświadczenie przyjmowane jest w liczbie egzemplarzy adekwatnej do ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji

Przedsiębiorca korzystający z gwarancji Biznesmax zobowiązany jest do:

  • poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIR, w tym w zakresie uzyskania pomocy;
  • udostępnienia lub przekazywania na wniosek banku kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, w tym dowodów poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych we wniosku o udzielenie gwarancji;
  • przechowywanie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu objętego gwarancją przez okres 10 lat od dnia udzielenia gwarancji.

Kontrola może obejmować dokumentację pozostającą w posiadaniu banku kredytującego, jak również pozyskaną przez bank od przedsiębiorcy – bez konieczności wizyty kontrolnej u przedsiębiorcy.

Ze środków kredytu, zabezpieczonego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną, mogą być finansowane koszty kwalifikowalne wykazane w planie projektu inwestycyjnego, które zostaną poniesione i udokumentowane przez przedsiębiorcę.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych i kredytobiorca nie ma obowiązku przedkładania planu projektu inwestycyjnego. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury banku kredytującego i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez przedsiębiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

Projekt, którego koszty miałyby być finansowane kredytem objętym gwarancją Biznesmax, może być uzupełnieniem lub kontynuacją przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie dla sfinansowania odrębnych kosztów kwalifikowalnych, w stosunku do kosztów planowanych do sfinansowania kredytem zabezpieczonym gwarancją Biznesmax.

Zakaz podwójnego finansowania tych samych kosztów

W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które przedsiębiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Kategorie kosztów możliwe do sfinansowania środkami z kredytu objętego gwarancją Biznesmax

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją zalicza się koszty dotyczące następujących kategorii:

  • Koszty inwestycyjne – roboty i materiały budowlane, zakup nieruchomości lub gruntów (do 10% sumy kosztów kwalifikowalnych), środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasing;
  • Koszty towarzyszące (do 20 % sumy kosztów kwalifikowalnych) – usługi doradcze, uzyskanie zdolności patentowej, uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, internacjonalizacja wdrożeń wyników prac B+R;
  • Koszty finansujące kapitał obrotowy (do 50% sumy kosztów kwalifikowalnych)** – wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, usługi obce, podatki i opłaty, amortyzacja, reprezentacja i reklama

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu pomocą – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl