Skip to main content

Prezentujemy kolejny instrument finansowy przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców walczących ze skutkami pandemii COVID-19. Jest nim innowacyjna w swoich założeniach Gwarancja spłaty limitu faktoringowego. Celem stworzenia tego nowego instrumentu gwarancyjnego jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu – w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora.

Czym jest Gwarancja spłaty limitu faktoringowego?

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego to nowa forma gwarancji, wprowadzona w odpowiedzi na problemy firm związane z pandemią. Jest ona przeznaczona zarówno dla sektora MŚP, jak i dla dużych firm. To wyjątkowe rozwiązanie na skalę europejską.

Gwarancją może być objęty limit faktoringowy, gdzie wierzytelności i zobowiązania finansowane tym limitem mają termin wymagalności nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury. Zabezpieczeniem może być objęte do 80% wartości limitu faktoringowego.

Definicja limitu factoringowego

Limit faktoringowy określa maksymalny poziom finansowania przedsiębiorstwa. Jeśli będzie zbyt niski, może nie pokryć wszystkich należności dłużników. Natomiast zbyt wysoki limit, niedopasowany do potrzeb klienta, nie będzie w pełni wykorzystywany i narazi go na dodatkowe koszty. Z tego względu, ustalenie właściwego poziomu limitu faktoringowego jest bardzo ważne. Dobrze dobrany limit umożliwi przedsiębiorcy zaspokojenie jego potrzeb, środki na regulowanie bieżących wydatków, co ma przełożenie na zachowanie płynności finansowej. Limit finansowania w przypadku faktoringu ma charakter odnawialny, oznacza to, że spłacenia sfinansowanych faktur odnawia możliwość ponownego korzystania z udzielonego limitu.

Obowiązujące terminy

Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. za pośrednictwem banków lub firm faktoringowych przyznających limity faktoringowe. Gwarancją może być objęty limit faktoringowy przyznany Faktorantowi (przedsiębiorstwu), zgodnie z zasadami obowiązującymi u Faktora (Bank lub firmy factoringowe).

Możliwość obejmowania gwarancją BGK limitów faktoringowych jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość (MŚP i duże przedsiębiorstwa).

Faktor (Bank lub firma factoringowa) w formie limitu faktoringowego objętego gwarancją może finansować wierzytelności lub zobowiązania Faktoranta o terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, zaistniałe po 1 marca 2020 r., mające charakter pieniężny, które są:

  • niewymagalne,
  • nieprzeterminowane,
  • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania) według najlepszej wiedzy Faktora,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.

Parametry produktu

Zakres gwarancji do 80 %
Okres gwarancji do 24 miesięcy
Maksymalna kwota gwarancji 200 mln zł
Maksymalna kwota limitu faktoringowego 250 mln zł
Zabezpieczenie gwarancji weksel in blanco
Termin udzielania do 31 grudnia 2020 r.

 Pomoc publiczna w gwarancji

Udzielenie gwarancji jest równoznaczne z udzieleniem przedsiębiorcy pomocy publicznej z datą udzielenia tej gwarancji, a w przypadku gdy limit faktoringowy objęty gwarancją został przyznany w okresie od 1 marca 2020 r., ale przed datą zawarcia przez Faktora umowy z BGK, datą udzielenia pomocy jest data przyznania limitu faktoringowego.

Beneficjenci gwarancji – warunki szczególne dla otrzymania gwarancji

O instrument ten mogą się ubiegać firmy – faktoranci (przedsiębiorcy), którzy m.in.:

  • nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
  • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także u Faktora, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.

***

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani całym pakietem pomocowym – więcej szczegółów znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:  www.bgk.pl