Skip to main content

Celem naboru ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Instrument ten jest  elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Jest to bezzwrotna dotacja przeznaczona dla średnich przedsiębiorstw. Średnim przedsiębiorstwem określamy podmiot z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zatrudniający mniej niż 250 pracowników z rocznym obrotem nie przekraczającym  50 mln euro lub roczną sumą bilansową nie przekraczającą 43 mln euro.  Wartość wsparcia zależy od skali zatrudnienia  oraz długości okresu, na jaki firma ubiega się o pomoc (miesiąc, dwa lub trzy miesiące). Maksymalne dofinansowanie może wynieść 429 827 zł. Nie jest wymagany wkład własny podmiotu. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją otrzymanego wsparcia.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

grafika: w oparciu o www.parp.gov.pl

Alokacje dla naboru Dotacje na kapitał obrotowy ⤴️

W naborze wyodrębnione są trzy alokacje:

➡️ 1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (w ramach POIR);

➡️ 2) dla projektów zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, kujawsko pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskie (w ramach POIR);

➡️ 3) dla projektów zlokalizowanych w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim (w ramach POPW). O lokalizacji projektu decyduje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi:

➡️ 1) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł (słownie: dwa miliardy złotych) w tym:

 1. a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych),
 2. b) dla projektów zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, kujawskopomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim – 1 600 000 000,00 zł (słownie: miliard sześćset milionów złotych);

➡️ 2) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia tj. dla projektów zlokalizowanych w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim – 500 000 000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych).

Warunki uczestnictwa w naborze Dotacje na kapitał obrotowy

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku

❗️ Uwaga!

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie spadek obrotów zostanie zweryfikowany na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Po zawarciu umowy o dofinansowanie PARP będzie mogła zwrócić się do przedsiębiorcy o przekazanie dokumentów źródłowych potwierdzających spadek obrotów zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Przykładowe wydatki:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Kto może złożyć Wniosek o dofinansowanie?

🔴 Średnie przedsiębiorstwo, czyli podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

 • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
 • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
 • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Jak liczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

❗️ Uwaga: Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poniżej przykłady dla obu sposobów liczenia

➡️ Forma liczenia spadku obrotów – miesiąc do miesiąca:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
 • Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów : 7 543 000,76 zł (marzec 2020)
 • Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów : 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
 • Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

➡️ Forma liczenia spadku obrotów – rok do roku:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2019 roku: 7 543 000,76 zł (kwiecień 2019)
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku: 534 876,56 zł (kwiecień 2020)
 • Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Jak wyliczyć zatrudnienie w firmie?

Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.

➡️ FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:

 • Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,
 • Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,
 • Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.

Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

W wyliczeniach nie uwzględnia się: pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).

Co oznacza trudna sytuacja wnioskodawcy?

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

➡️ Żeby sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

 • Jeśli firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu należy zsumować kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;
 • Przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;
 • Przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;
 • Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Jaką kwotę można otrzymać ?

 • Maksymalne dofinansowanie 429 827 zł
 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane) 429 827 zł
 • Wkład własny 0 zł

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy

Zaliczka: 100%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w naborze:

 • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
 • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

 Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

W przypadku gry przedsiębiorca spełnia warunek spadku obrotów, należy ustalić liczbę pracowników i zdecydować, na ile miesięcy chce otrzymać wsparcie

➡️ Przykład obliczenia:

 • Liczba zatrudnionych (FTE) = 52
 • Stawka jednostkowa uzależniona od liczby zatrudnionych = 65 737,62 zł
 • Liczba miesięcy finansowania kapitału obrotowego = 3

Dofinansowanie: 65 737,62 zł * 3 = 197 212,86 zł