Skip to main content

Korekta finansowa to najprościej ujmując pomniejszenie części lub całości dofinansowania realizowanego projektu z powodu naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień lub nieprawidłową realizację rzeczową projektu. Korekta jest karą nałożoną na Beneficjenta, która co do zasady ma kompensować szkodę, jaką dla budżetu Unii Europejskiej przyniosło działanie beneficjenta. Dokumentem regulującym zasady wymierzania korekt finansowych za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych jest tzw. Taryfikator który wynika z  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Zasada zachowania uczciwej konkurencji w projektach unijnych

Na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Informacje o tym, jak prawidłowo dokonać stosownych procedur, zawarte są między innymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Częste błędy podczas realizacji projektów unijnych

Do najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji projektów unijnych należą:

  • podział zamówienia na części skutkujący brakiem zamieszczenie zapytania we właściwym publikatorze;
  • zastosowanie nieprawidłowego trybu (np. wybranie wykonawcy w trybie rozeznania rynku mimo, że z szacowania wynika iż kwota zamówienia przekracza 50 000,00 zł netto);
  • nieuprawnione skrócenie terminów na złożenie ofert (źle obliczony termin na składanie ofert);
  • niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert; (kryteria oceny ofert zawierają wymagania, które mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postępowaniu);
  • niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, brak kodów CPV z opisem;
  • nieproporcjonalnie postawione warunki udziału w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;
  • nieuprawnione zmiany dokonane w umowy o zamówienie (czyli wprowadzenie zmiany, która nie została przewidziana na etapie sporządzania zapytania ofertowego).

Jak uniknąć korekt finansowych podczas realizacji projektów unijnych

Aby uniknąć korekt finansowych podczas realizacji dotacji unijnej należy szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi realizacji projektów dofinansowywanych w ten sposób. Jeżeli chcemy zminimalizować ryzyko, radzimy powierzyć rozliczanie projektu firmie, która posiada odpowiednie doświadczenie przy realizacji tego typu zadań.

Do tej pory rozliczyliśmy 163 projekty a wartości 448 604 889,83 PLN.

–  dla samorządów gminnych rozliczyliśmy 79 projektów,
– dla przedsiębiorców rozliczyliśmy 49 projektów,
– dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów rozliczyliśmy 9 projektów,
– dla projektów szkoleniowych i doradczych rozliczyliśmy 26.

Przykładowe projekty, w których firma Najda Consulting zarządzała procesem wdrażania i rozliczania projektu 

➡️ Miejski Browar Stargard

Projekt pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze”Wartość projektu 9 066 000,00 zł

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Produkcja unikatowego produktu Pomorza Zachodniego opartego na wyjątkowej ekologicznej recepturze

Obejrzyj film z tej realizacji:

➡️Mars Most Brdowski sp. z o.o.

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”wartość inwestycji 39 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

➡️Kościół pw Wniebowzięcia NMP w Gryficach

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach” – wartość inwestycji 3 034 801,14 zł

Firma Najda Consulting pozyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji, zarządzała procesem wdrożenia i rozliczenia projektu a także pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Kościół pw Wniebowzięcia NMP w Gryficach.

Obejrzyj film z tej realizacji:

Zobacz więcej projektów które rozliczyliśmy – https://najdaconsulting.pl/category/referencje/