Skip to main content

Dofinansowanie twojego projektu może odbyć się  poprzez zastosowanie jednej z dwóch form płatności: zaliczki lub refundacji. Wybór formy dofinansowania następuje na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Poniżej wyjaśniamy formę finansowania inwestycji poprzez zaliczkę.

 

Zaliczki w projektach unijnych

Finansowanie projektu poprzez zaliczkę jest jakby pozyskaniem środków „z góry”.  Aby otrzymać zaliczkę, po podpisaniu umowy o dofinansowanie należy złożyć wniosek o przekazanie środków w ramach zaliczki. Następnie, według terminów określonych w umowie o dofinansowanie należy przedstawiać kolejne wnioski o płatność, w których będą wykazywane koszty wydatkowane ze środków przekazanych w ramach zaliczki.

Wydatkowanie środków zaliczki powinno odbywać się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz regułami określonymi w wytycznych do danego konkursu.

 

Kiedy można aplikować o udzielanie zaliczki?

Aby aplikować o udzielenie zaliczki należy:

1. Posiadać prawidłowo złożony wniosek o zaliczkę
2. Posiadać wyodrębniony rachunek bankowy
3. Posiadać podpisaną umowę z wykonawcą tej części zakresu realizacji projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę lub posiadać podpisaną umowę z wykonawcą całego zakresu realizacji projektu. 4. W tym drugim przypadku w harmonogramie robót z wykonawcą należy określić terminy płatności i kwoty za poszczególne usługi.

 

Zasady na które należy zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu zaliczki

Dokładne przestrzeganie poniższych 5 zasad pozwoli na rozliczenie dotacji unijnej  z dobrym skutkiem.

1. Otrzymana zaliczka powinna być przeznaczona na sfinansowanie zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym wydatków kwalifikowalnych. Wydatkowanie zaliczki na inny cel (np. bieżącą działalność) może skutkować zwrotem środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta.

2. Zaliczkę należy rozliczyć w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie np. do 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Rozliczenie zaliczki może być dokonane we wnioskach o płatność składanych nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Kolejna transza zaliczki może zostać wypłacona po rozliczeniu co najmniej 70% dotychczas przekazanej zaliczki.

4. Każdy dokument stanowiący rozliczenie zaliczki musi być opłacony zgodnie z montażem finansowym określonym w umowie o dofinansowanie, tj. z zachowaniem udziału dofinansowania oraz wkładu własnego beneficjenta w wydatkach kwalifikowalnych.

5. Do każdego wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną zaliczkę należy załączyć wyciąg z rachunku bankowego dotyczącego zaliczki, na podstawie którego dokonana zostanie kontrola poprawności wydatkowania przekazanych środków.

Niezłożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w wyznaczonym terminie i określonej kwocie wiązać się będzie z koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta.

 

***

Do tej pory rozliczyliśmy 163 projekty a wartości 448 604 889,83 PLN.

–  dla samorządów gminnych rozliczyliśmy 79 projektów,
– dla przedsiębiorców rozliczyliśmy 49 projektów,
– dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kościołów rozliczyliśmy 9 projektów,
– dla projektów szkoleniowych i doradczych rozliczyliśmy 26.

Przykładowe rozliczone projekty

Gotech sp. z o.o.

„Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie”wartość inwestycji 12 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Najda Consulting wspólnie z firmą Gotech sp. z o.o. zakończyła proces wdrożenia inwestycji związanej z budową zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie!

Obejrzyj film z tej realizacji:

Mars Most Brdowski sp. z o.o.

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”wartość inwestycji 39 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Hoker S.C Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek

„Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny”wartość inwestycji 5 mln zł

Więcej informacji znajdziesz w publikacji (klik): Nasze dokonania – Nowy Browar Szczecin

Obejrzyj film z tej realizacji:

Zobacz więcej projektów które rozliczyliśmy – https://najdaconsulting.pl/category/referencje/