Skip to main content

Dla zapewnienia przestrzegania zapisów umowy z wykonawcą, Inwestor często decyduje się na powołanie Inżyniera Kontraktu. Jest to podmiot, który w jego imieniu koordynuje, nadzoruje czynności wykonywane przez uczestników procesu budowlanego, sprawuje kontrolę prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienia w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest Inżynier Kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej).

 

Różnice pomiędzy Inżynierem Kontraktu a inspektorem nadzoru inwestorskiego

Pojęcie Inżynier Kontraktu (IK) mylone jest często z instytucją  inspektora nadzoru inwestorskiego. Pamiętać  jednak należy, że są to dwie oddzielne funkcje. Funkcja Inżyniera Kontraktu nie wynika wprost z zapisów Prawa budowlanego, jak ma to miejsce w przypadku inspektora nadzoru, ale została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (w skrócie FIDIC).

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu jest znacznie szerszy i zdecydowanie wykracza poza zakres ustawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

🔵 Inżynierem Kontraktu, wbrew dosłownemu brzmieniu – jest zazwyczaj zespół, składający się z wielu osób fizycznych będących specjalistami różnych branż. Zakres zadań Inżyniera Kontraktu wyklucza bowiem praktycznie jednoosobowe sprawowanie tej funkcji.

W Polsce pojęcie Inżyniera Kontraktu zaczęło funkcjonować w momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Omawiana instytucja występuje głównie w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Działa przede wszystkim na podstawie Prawa budowlanego i umowy z inwestorem oraz, jeżeli jest taka  wola stron, o ujednolicone warunki kontraktowe FIDIC. Kontraktem zaś jest umowa, której stronami jest inwestor i wykonawca.

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu

🔵 Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu należy zazwyczaj  kontrola nad jakością oraz postępem robót budowlanych, nadzór nad dokumentacją, egzekwowanie zapisów umowy i monitoring realizacji umowy z wykonawcą, nadzór nad zachowaniem procedur unijnych, koordynacja czynności wykonywanych przez uczestników procesu budowlanego oraz ewentualne wydawanie poleceń wykonawcy.

Poza tym Inżynier Kontraktu może:

 • reprezentować inwestora przed instytucjami i urzędami, wykonawcami, dostawcami w ramach i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • analizować i sugerować zmiany w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji kontraktu na roboty budowlane,
 • analizować decyzje i uzgodnienia uzyskane w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji i dopilnować spełnienia zawartych w nich wymagań,
 • realizować wszystkie inne czynności, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji kontraktu i zabezpieczenia interesów inwestora,
 • zapewniać obsługę prawną realizowanej inwestycji,
 • przygotować procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zorganizować i przeprowadzić postępowania przetargowe, weryfikować oferty, uczestniczyć w wyborze wykonawcy oraz przygotować umowę o roboty budowlane,
 • sporządzać sprawozdania zgodnie wymaganiami instytucji współfinansującej inwestycję, w tym sporządzać wnioski o płatność.

Wiedza wymagana od Inżyniera Kontraktu

🔵 Od Inżyniera Kontraktu wymagana jest przede wszystkim wiedza w zakresie:

 • znajomości zarządzania projektami,
 • znajomości prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, kodeksu postępowania cywilnego (mediacja, ugoda, arbitraż),
 • innych przepisów związanych z realizowanym projektem,
 • podstaw ekonomii.

Kto może pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu

🔵 Funkcje Inżyniera Kontraktu sprawuje grupa osób, która składa się najczęściej z inżyniera-rezydenta, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych specjalistów, w zależności od specyfiki projektu. Inżynier-rezydent jest koordynatorem całej inwestycji budowlanej i musi na stałe przebywać na terenie budowy i uczestniczyć we wszystkich ważnych zdarzeniach. Jeżeli inżynier-rezydent posiada też odpowiednie uprawnienia, może pełnić funkcję jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeżeli prowadzenie inwestycji wiąże się z obecnością nadzoru inwestorskiego, oni również wchodzą w skład instytucji- Inżynier Kontraktu.

Obecność instytucji Inżyniera Kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące zakresu zadań w przedmiocie stosowania procedur unijnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Inżynier Kontraktu, wraz ze wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego jest bowiem pierwszą instancją kontrolną w zakresie dysponowania środkami unijnymi.

Dlaczego funkcja Inżyniera Kontraktu jest niezbędna – wnioski

🔵 Podsumowując: trzeba pamiętać, że poprawnie działający Inżynier Kontraktu to funkcja z zorganizowanym i dobrze wyposażonym zapleczem administracyjnym i technicznym, przy czym czynnik ludzki jest tutaj nadrzędny. Inżynier Kontraktu jest bezsprzecznie podmiotem zarządzającym projektem. Nie ma uniwersalnego rozwiązania lub modelu zarządzania projektami, odpowiedniego dla wszelkich projektów inwestycyjnych, niezależnie od ich typu, rozmiaru i kategorii. Co więcej, warunkowy udział Inżyniera nie jest w każdym projekcie identyczny. Jedno jest jednak pewne – im większy projekt, tym bardziej kompleksowo powinien zajmować się nim Inżynier i więcej informacji należy zebrać, opisać i zanalizować.

 

Przykładowe funkcje Inżyniera Kontraktu, jakie zrealizowała firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k

➡️ Muzeum Narodowe w Szczecinie – „Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”

Wartość inwestycji – 24 mln zł.

Więcej: https://najdaconsulting.pl/budowa-pawilonu-wystawowego-sluzacego-celom-centrum-dialogu-przelomy/

Obejrzyj materiał filmowy z realizacji ⬇️

➡️ Mechatronic Engineering Sp. z o.o. – Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie

Wartość inwestycji – 6 mln zł.

Więcej: https://najdaconsulting.pl/kolejny-sukces-najda-consulting-zakonczenie-budowy-zakladu-produkcyjnego-mechatronic-engineering-w-specjalnej-strefie-ekonomicznej-w-gardnie-gm-gryfino/

fot. Zakład produkcyjny urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD -Gryfino

➡️ Gmina Międzyzdroje (woj. Zachodniopomorskie) – „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach”

Wartość inwestycji – 13 mln zł.

Więcej: https://najdaconsulting.pl/miedzyzdroje-hala/

fot. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 – Międzyzdroje

➡️ Hoker S.C Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek – „Nowy Browar Szczecin – Centrum kulturalno – rozrywkowe”

Wartość inwestycji – 9 mln zł.

Więcejhttps://najdaconsulting.pl/centrum-kulturalno-rozrywkowe-warzelnia-renowacja-i-adaptacja-zabytkowego-budynku-przy-ul-partyzantow-2/

Obejrzyj materiał filmowy z realizacji ⬇️