Skip to main content

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że działalność badawczo-rozwojowa to jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego w skali każdego kraju.  Dla pojedynczego przedsiębiorstwa to istotny czynnik wzrostu konkurencyjności. Powala on  m.in. na wprowadzanie nowych lub ulepszonych wyrobów, technologii lub usprawnienie procesów produkcyjnych.  Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnej firmy powinien poznać możliwości, jakie niosą za sobą konkursy na ten rodzaj projektów.

Eksperci Najda Consulting 

– najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali uproszczoną charakterystykę konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania – spotkaj się z naszą kadrą, która oceni innowacyjność twojego pomysłu według kryteriów programu i podpowie dalsze kroki.

Wsparcie dotacyjne na projekty badawczo rozwojowe

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa i ich konsorcja. Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP. Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Termin naboru nr 1:

Ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 1 lipca 2019 r.

Termin naboru nr 2:

Ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 16 września 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2019 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 1 050 mln oraz 1 100 mln

Typ beneficjenta: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania: do 80% badania przemysłowe, do 60% prace rozwojowe, 50% prace przedwdrożeniowe
Minimalny wkład własny: 20% badania przemysłowe, 40% prace rozwojowe, 50% prace przedwdrożeniowe

Własna działalność badawczo-rozwojowa kluczem do sukcesu rynkowego

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia CBR.

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 11 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 11 marca 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2019 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 400 mln
Typ beneficjenta: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

Maksymalny poziom dofinansowania:

Wydatki inwestycyjne: Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji wg mapy pomocy regionalnej w zależności od województwa np. woj. zachodniopomorskie: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa.

Prace B+R: Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Alians biznesu z nauką – projekty zakładające efektywną współpracę między firmą i organizacją prowadzącą badania naukowe

Bony na innowacje dla MŚP

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 18 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 marca 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 28 listopada 2019 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 50 mln
Typ beneficjenta: MŚP
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (finansowane z pomocy de minimis).

Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie udzielane będzie MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 31 stycznia 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 marca 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 14 czerwca 2019 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 5 mln
Typ beneficjenta: MŚP
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (finansowane z pomocy de minimis).

Opracowanie nowych produktów dzięki działaniu Design dla przedsiębiorców

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 31 stycznia 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 marca 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 maja 2019 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 50 mln oraz 30 mln
Typ beneficjenta: MŚP
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – pomoc de minimis; dla inwestycyjnej części projektu – zgodnie z mapą pomocy regionalnej np. woj. zachodniopomorskie: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa.

Projekty oparte o innowacyjne rozwiązania które powstały dzięki pracom badawczo rozwojowym i zostaną wdrożone na rynek.

Badania na rynek

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na budowę lub rozbudowę zakładów produkcyjnych, zakup środków trwałych. Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 20 lutego 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 25 marca 2019 r.
Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2019 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): trzy rundy 850 mln, 550 mln, 100 mln
Typ beneficjenta: MŚP
Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej np. woj. zachodniopomorskie: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa.

Kredyt na innowacje technologiczne

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na budowę lub rozbudowę zakładów produkcyjnych, zakup środków trwałych. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.

Termin naboru:

Ogłoszenie konkursu: 3 września 2018 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2018 r.
Zakończenie naboru wniosków: 26 kwietnia 2019 r.
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł): 350 mln

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej np. woj. zachodniopomorskie: 55% mikro i małe przedsiębiorstwa, 45% średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przyznawane w ramach premii technologicznej na umorzenie części kapitałowej kredytu technologicznego.

Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez magazyn Fundusze Europejskie po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce.

Sprawdź z gronem naszych ekspertów, czy twój projekt spełnia kryteria innowacyjności i pozwól nam opracować najbardziej optymalną strategię pozyskania dotacji unijnych na planowane przez ciebie innowacje.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl

 

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój