Skip to main content

Poniżej przedstawimy dwa aktualnie trwające konkursy dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Konkursy dedykowane są projektom badawczo-rozwojowym. Pierwszy z konkursów dotyczy wdrażania prac B+R, drugi przeznaczony  jest dla małych projektów B+R.

 

1. Konkurs  w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców oraz partnerstw naukowo-przemysłowych w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

a) I runda: od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 11 maja 2020 r.

b) II runda: od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 13 lipca 2020 r.,

c) III runda: od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.: w ramach III rundy oceniane będą projekty, które zostaną opublikowane w LSI2014 od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r. do godziny 15:00 i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do IZ RPO WZ do 14 września 2020 r.

Terminy rozstrzygnięcia konkursu:

I runda – wrzesień 2020 r.

II runda – listopad 2020 r.

III runda – styczeń 2021 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:

 • na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 15 817 210,00 zł,
 • na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł,
 • na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na komponent B+R może wynosić 5 000 000 zł.

 

UWAGA:

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zrealizowana na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Wtedy Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 9 000 000 zł.

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom województwa zachodniopomorskiego:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Na co można aplikować?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty zawierające komponent B+R, obejmujący

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL)
 • lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL)

i zakładający wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

 Dodatkowe warunki:

Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy  w którym prowadzone będą prace B+R, musi być w województwie zachodniopomorskim i musi to zostać odzwierciedlone w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. Przy czym dopuszcza się gdy wnioskodawca nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, określenie przewidywanej lokalizacji. W  takim wypadku Wnioskodawca będzie zobligowany przed rozpoczęciem prac potwierdzić lokalizację ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym.

Wydatki kwalifikowalne dotyczące komponentu B+R:

a) wynagrodzenie personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie

b) wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych

c) koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

d) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu

e) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu

f) koszty ogólne i inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,

g) koszty prac przedwdrożeniowych wnioskodawcy/lidera

Wydatki kwalifikowalne dotyczące komponentu wdrożeniowego:

a) nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

b) nabycie lub wytworzenie środków trwałych,

c) zakup robót i materiałów budowlanych

d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych

e) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu

f) zakup środków transportu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe (tj prace B+R rozpoczęte co najmniej od II TRL)

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe (tj prace B+R będące na wyższym poziomie zaawansowania rozpoczęte co najmniej od VII TRL)

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

Ponadto, jeżeli Wnioskodawca będzie chciał wprowadzić komponent wdrożeniowy to dofinansowanie na niego wyniesie

e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

 • 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Uwaga:

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
 • wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

Typ beneficjenta:

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 nr 85 t.j.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

2. Konkurs  w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców oraz partnerstw naukowo-przemysłowych w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1: Małe projekty B+R.

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

a) I runda: od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r.:

b) II runda: od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 6 lipca 2020 r;

c) III runda: od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 7 września 2020 r

d) IV runda:  od dnia 8 września 2020 r. do dnia 9 listopada 2020 r

Terminy rozstrzygnięcia konkursu:

a) I runda – sierpień 2020 r.

b) II runda – październik 2020 r

c) III runda – grudzień 2020 r.

d) IV runda – luty 2021 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:

 • na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 431 030,00 zł
 • na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 • na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 • na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom województwa zachodniopomorskiego:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Na co można aplikować?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Wydatki kwalifikowalne:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem, obejmującej w szczególności:

a) wydatki na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,

b) wydatki na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,

c) wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,

d) wydatki w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa, z zastrzeżeniem iż etap pierwszej produkcji nie może być wyłącznym wydatkiem w ramach usługi badawczo-rozwojowej,

e) wydatki na opracowanie bądź przetestowanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej.

Dodatkowe warunki:

Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Typ beneficjenta:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli wyżej opisane konkursy wpisują się w strategię Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, gdzie pracownicy z naszego Działu Doradztwa unijnego i krajowego pomogą w oszacowaniu możliwości uzyskania dotacji unijnej oraz w opracowaniu wniosku o dotację unijną.