Archiwum autora Michal Wichert

 • Dofinansowanie na realizację projektów przebudowy oczyszczalni cieków oraz budowy sieci kanalizacyjnych!

  Dnia 29 kwietnia br. został ogłoszony kolejny konkurs na dofinansowanie projektów wodno ściekowych w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ujętego w Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane zakończenie konkursu jest na 31 lipiec 2016 r. Alokacja na obecny konkurs wynosi 2 000 000 000 zł dla projektów planowanych do realizacji w aglomeracjach o co najmniej 10 000 RLM, natomiast alokacja dla projektów w regionach lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM wynosi 500 ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na miejskie parki i scieżki edukacyjne

  W czerwcu zostanie ogłoszony konkurs o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, które zostało zostało ujęte w Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2016 r. planowane jest ogłoszenie dwóch naborów w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego: a)      w czerwcu - planowana alokacja na konkurs  to 104,2 mln zł, b)      w październiku – planowana alokacja na konkurs to 104,2  mln zł. Kto może ubiegać się o dofinansowanie O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się: a)      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, b)      podmioty świadczące usługi publiczne w ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na projekty związane z gospodarką wodno sciekową w aglomeracjach

  Już w maju zostanie ogłoszony kolejny konkurs na dofinansowanie projektów wodno ściekowych w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ujętego w Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   W 2016 r. planowane jest ogłoszenie dwóch naborów w ramach działania Działanie nr 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa: a)      w maju  - planowana alokacja na konkurs  to 500 mln zł, b)      we wrześniu – planowana alokacja na konkurs to 500 mln zł.   Kto może ubiegać się o dofinansowanie O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się: a)      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki ... Czytaj dalej »

 • Ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  Od 31 sierpnia startuje nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zakończenie naboru planowane jest na 30 września 2015 r. Instytucją Zarządzającą nadchodzący nabór jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. W ramach Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek ... Czytaj dalej »

 • Kontrakt Samorządowy jest nowym narzędziem wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Obejmuje swoim zakresem planowanie i realizację zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu, tworzonych w oparciu o współprace wszystkich partnerów tj. samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe obecne na danym obszarze. Jest porozumieniem zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a jednostkami samorządu terytorialnego.  Obszar Kontraktu Samorządowego musi obejmować swoim oddziaływaniem co najmniej 3 sąsiadujące gminy o podobnych potencjale i  problemach społeczno-gospodarczych. W dniu 30 czerwca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na koncepcję Kontraktu Samorządowego. Alokacja środków finansowych ... Czytaj dalej »

 • Na jakie projekty możemy otrzymać wsparcie unijne w konkursie na dofinansowanie projektów B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej w ramach Programu Inteligentny Rozwój

  W dniu 7 kwietnia 2015 r. został ogłoszony nabór w ramach 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. Alokacja środków na konkurs wynosi 500 mln zł, w podziale na: a) projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim dla MŚP: 38 000 000 PLN, b) projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie dla MŚP: 362 000 000 PLN, c) ... Czytaj dalej »

 • Wystartował konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach Programu Inteligentny Rozwój

  W dniu 2 kwietnia 2015 r. została opublikowana dokumentacja konkursowa w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Najważniejszym warunkiem formalnym, aby aplikować o dotację jest wartość projektu. Powinna ona wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł w podziale na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wartość projektu uzależniona jest od tego czy Wnioskodawca może rozliczyć podatek VAT lub ... Czytaj dalej »

 • Dotacje dla sektora MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

  Perspektywa unijna na lata 2014 – 2020  przynosi ze sobą zmiany sposobu finansowania inwestycji z funduszy europejskich. Do tej pory dominującym instrumentem wsparcia były dotacje. W nowym okresie programowania poza dotacjami Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z różnego rodzaju innych instrumentów finansowych, które w perspektywie 2007-2013 stanowiły role uzupełniającą. Innymi formami wsparcia finansowego będą m.in. preferencyjne pożyczki / kredyty, wejścia kapitałowe, pomoc ze strony aniołów biznesu czy umorzenia zobowiązań kapitałowych. W ramach PO IR na lata 2014 – 2020 dostępne są 4 główne osie priorytetowe, gdzie w gronie beneficjentów wyróżniono przedsiębiorstwa. Poniżej zostały one pokrótce zaprezentowane: Czytaj dalej »

 • Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach PROW 2014-2020

  W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Poniżej ujęto działania skierowane właśnie do tych grup Wnioskodawców. W ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania zostało przewidziane działanie pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Obejmuje ono swoim zakresem wsparcie dla Wnioskodawców chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub ją rozwijać. Warunkiem koniecznym jest lokalizacja samej firmy jak i projektu – powinien to być teren wiejski ... Czytaj dalej »

 • Infrastruktura wodno-ściekowa w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020

  Podobnie jak w przypadku działań z zakresu infrastruktury drogowej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, stanowi główne źródło środków finansowych na realizację projektów wodno-ściekowych. Na zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym poprzez realizację projektów wodno-ściekowych zagwarantowano ok. 3,1 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównymi celami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą: a) konieczność ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków. b) efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych, c) ... Czytaj dalej »