Archiwum autora Marcin Mazurek

 • Dotacje na ekspansję na rynki międzynarodowe dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

  W dniach 01.08.2016r. prowadzony będzie nabór wniosków z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. W ramach konkursu dofinansowanie skierowane będzie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na działania obejmujące: Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Typ 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji. Typ 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju. Działania indywidualne realizowane przez jednego przedsiębiorcę możliwe będzie jedynie w ramach 1 typu projektów. Typ 2 i 3  dotyczy projektów kooperacyjnych. Wnioskodawcą w typ wypadku nie będą poszczególne ... Czytaj dalej »

 • Realizacja projektów w obszarach rewitalizacji wg nowych zasad.

  W dniu 10 czerwca 2016r. Zarząd woj. zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Głównym celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Ogłoszenie naboru związane jest z wprowadzeniem nowych zasad prowadzenia działań rewitalizacyjnych, wynikających ze szczególnych wytycznych w tym zakresie wydanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz z nowej ustawy o rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji. W ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

  W dniu 31.05.2016r. ogłoszono naborów wniosków w ramach działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminach od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. konkursie wynosi 18,8 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono minimalnych i maksymalnych wartości projektu. Działanie jest skierowane na realizację projektów na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

  Na dzień 31.05.2016r. zaplanowane jest ogłoszenie naborów wniosków w ramach działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminach od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także jednostki organizacyjne JST oraz osoby prawne JST, które planują realizację inwestycji polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. Działanie jest skierowane na realizację projektów na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. ... Czytaj dalej »

 • Dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw zwiększających poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

  Duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii . Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przełomie II i III kwartału br.  planuje ogłosić naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami będą mogły być duże przedsiębiorstwa planujące inwestycje z zakresu wdrożenia  rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Główną formą dofinansowania w ramach powyższego działania będzie pożyczka ... Czytaj dalej »

 • Dotacje dla firm eksportowych na promocję międzynarodową swoich produktów i usług

  Podstawowym narzędziem, z którego będą mogły skorzystać firmy z sektora MŚP, chcące rozwinąć swój potencjał eksportowy,  będzie Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. W ramach tego działania planowane jest wsparcie przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty i usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Rezultatem wsparcia ma być wzrost  liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw: -     posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę ... Czytaj dalej »

 • Dotacje dla przedsiębiorstw w woj. śląskim ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

  Nową perspektywę unijną cechuje inne niż poprzednio podejście do dofinansowania działalności gospodarczej: zdecydowanie większe środki przeznaczono na wspierania działalności badawczo-rozwojowej i współpracy biznesu z nauką, znaczne środki przeznaczono również na instrumenty zwrotne (preferencyjne pożyczki, poręczenia itd.). Dofinansowanie w formie dotacji do zakupu środków trwałych i rozbudowę przedsiębiorstwa będzie udzielane w mniejszym zakresie niż w poprzednich latach i często obwarowane będzie dodatkowymi wymaganiami, np. koniecznością wpisywania się prowadzonej działalności w inteligentne specjalizacje danego regionu (np. w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego dofinansowanie przedsiębiorstw w formie dotacji zaplanowano tylko dla projektów z zakresu B+R, na projekty związane z wprowadzaniem i rozwijaniem ... Czytaj dalej »

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów projektów, które ogłaszane będą w roku 2015.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zadaniem jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. NCBiR w 2015 roku zaplanowało kilka naborów wniosków. Poniżej opiszemy kilka z nich. Program: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED Rodzaje projektów: badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia. Beneficjenci : konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia ... Czytaj dalej »

 • Nowe podejście do finansowania projektów rewitalizacyjnych w nowych programach operacyjnych na lata 2014-2020

  Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą wiele zmian w sposobie i kierunkach wykorzystania funduszy unijnych. Jedną z zasadniczych różnic w stosunku do poprzednich rozwiązań jest nowe podejście do finansowania miejskich projektów rewitalizacyjnych.   W poprzednim rozdaniu środki na ten cel skierowane były głównie na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, które dotyczyły remontów lub renowacji zdegradowanych budynków, ulic i innych elementów infrastruktury. Komponent społeczny czy elementy walki z wykluczeniem społecznym były w tych projektach obecne, lecz stanowiły jedynie dodatek (często projekty rewitalizacyjne zawierały elementy wsparcia lokalnej społeczności tylko w zakresie absolutnie minimalnym, ponieważ warunkiem dopuszczającym projekty rewitalizacyjne do dofinansowania było wskazanie na walkę z ... Czytaj dalej »