Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 29 czerwca 2018 ogłosił długo wyczekiwany przez przedsiębiorców z branży morskiej konkurs dla przemysłu stoczniowego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 sierpnia do 27 września 2018 roku. Planuje się rozstrzygnięcie konkursu w lutym 2019 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi 38 821 500 złotych.

W ramach tego konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów zakładających innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, a dokładniej projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Wsparcie w konkursie otrzymają przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego:

-Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe

-Zaawansowane wyroby metalowe

-Produkty drzewno – meblarskie

-Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej

-Multimodalny transport i logistyka

-Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Należy zaznaczyć, że w konkursie powyższe branże będą wspierane tylko w sytuacji, gdy będą produkować i/lub dostarczać elementy do produkcji statków lub łodzi wycieczkowych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest jednak zakres projektu, który musi być ściśle powiązany z przemysłem stoczniowym, w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w grunty, budynki, budowle, roboty budowlane, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które prowadzić będą do:

-Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

-Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

-Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

-Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Należy jednak mieć na uwadze, że dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia). Ponadto wszystkie projekty muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.

Realizacja projektu musi się przyczynić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy, oraz do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Dofinansowane mogą być projekty o charakterze stacjonarnym, gdzie możliwe będzie fizyczne określenie ich lokalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz niestacjonarnym, gdzie nabyte środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, oraz 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym limicie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu na poziomie 4 000 000 złotych oraz minimalnej wartości tych wydatków w wysokości  300 000 złotych. Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu obejmuje:

-Nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub zabudowanej (limit 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, przypadku terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%);

-Nabycie lub wytworzenie środków trwałych;

-Zakup robót i materiałów budowlanych;

-Nabycie wartości niematerialnych i prawnych;

-Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn na podstawie umowy leasingu finansowego;

-Prace przygotowawcze.

Wybór projektów, które będą rekomendowane do dofinansowania odbywać się będzie poprzez przyznawanie punktacji w ramach kryteriów premiowanych, takich jak:

-Wpływ projektu na innowacyjność zachodniopomorskiej gospodarki, gdzie należy uwzględnić aspekty takie jak wdrażanie wyników prac B+R, nowatorstwo zastosowanych rozwiązań, współpracę z jednostkami naukowymi – ocena do 5 punktów

-Pozytywny wpływ na rozwój potencjału gospodarczego regionu, w szczególności sektora stoczniowego – kryterium dotyczy bezpośredniej działalności przedsiębiorstwa sklasyfikowanej jako kody PKD:

>30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających, 30.12.Z – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych – 16 punktów

>Pozostały zakres budownictwa okrętowego wykraczający poza powyższe kody PKD – 12 punktów

-Minimum 3 letnie doświadczenie wnioskodawcy w sektorze stoczniowym – 4 punkty

-Gotowość do realizacji projektu oznaczająca posiadanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, koncesji itp., (projekt może również nie wymagać regulowania tych kwestii) – 2 punkty

-Wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – 2 punkty

-Poprawa konkurencyjności wnioskodawcy na poziomie krajowym – 5 punktów, lub światowym – 10 punktów

-Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o design:

>jeżeli przedsięwzięcie polega na wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź usług i zostało przygotowane w oparciu o proces rozwoju uwzględniający etap projektowania wzorniczego – 1 punkt

>wnioskodawca posiada brief, specyfikację produktu, dokumentację techniczną, dokumentację technologiczną – 1 punkt

-Zabezpieczenie praw własności intelektualnej – najwięcej punktów można uzyskać w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem praw ochrony na wzór przemysłowy lub patentu związanego z realizacją projektu – 4 punkty

-Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz zaplanowanie planu reakcji na prawdopodobne sytuacje – 2 punkty

-Wprowadzenie innowacji produktowej na docelowym rynku:

>regionalnym – 3 punktów

>krajowym – 6 punktów

>światowym – 9 punktów

-Wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej co najmniej w skali rynku:

>regionalnego – 3 punktów

>polskiego – 6 punktów

-Wdrożenie innowacji nietechnologicznej – 1 punkt

-Projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii, zgodnie z klasyfikacją Eurostat – 3 punkty

-Projekt dotyczy:

>Wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie wyników prac B+R – 4 punkty

>Wdrożenia wyników zleconych prac B+R – 3 punkty

>Wdrożenia zakupionych wyników prac B+R – 2 punkty

-Projekt uwzględnia lokalne uwarunkowania, tzn. będzie miał wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego poprzez uwzględnianie endogenicznych potencjałów, ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych, oraz zastosowanie rozwiązań związanych z ochroną środowiska – do 5 punktów

-Utworzenie minimum 1 miejsca pracy w wymiarze 1 etatu – 3 punkty

-Komplementarność projektu względem innych projektów przedsiębiorstw i samorządów lokalnych – 4 punkty

-Współpraca z dostawcami/odbiorcami z obszaru województwa we wspólnym budowaniu łańcucha wartości w sektorze budownictwa okrętowego – 2 punkty

-Wprowadzenie/unowocześnienie usług świadczonych na rzecz regionalnych kooperantów w sektorze budownictwa okrętowego – 2 punkty

-Rozszerzenie lub nawiązanie współpracy z dostawcami, odbiorcami z obszaru województwa – 1 punkt

-Wnioskodawca jest członkiem organizacji branżowej zrzeszającej przedsiębiorców – 1 punkt

-Współpraca z podmiotami edukacyjnymi (szkoły zawodowe, Cech Rzemiosł, Izba Rzemieślnicza, szkoła uczelnia) – 1 punkt

-Podejmowanie działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – 1 punkt

-Wykazanie ponadprzeciętnej zdolności organizacyjnej i finansowej do utrzymania rezultatów projekty – 2 punkty

-Wytwarzanie produktów projektu za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów – 2 punkty

-Zastosowanie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza) – 1 punkt

-Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć – 3 punkty

-Odprowadzanie podatków na terenie województwa zachodniopomorskiego (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podarek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki)

>Jeden z podatków – 1 punkt

>Dwa z podatków – 2 punkty

>3 lub więcej podatków – 3 punkty

Ponieważ lista kryteriów punktowanych jest bardzo długa, oraz zainteresowanie konkursem wśród firm z przemysłu stoczniowego jest duże, należy przed podjęciem decyzji o ubieganie się o dofinansowanie przeanalizować możliwość spełnienia większości kryteriów określonych w konkursie.

Nowością w ramach obecnego naboru jest rozszerzenie definicji tzw. „efektu zachęty” w jaki musi wpisywać się przedkładany projekt.

Wnioskodawca musi wykazać, że pomoc stanowi zachętę w jednym z dwóch scenariuszy tj.:

a) scenariusz nr 1 związany z decyzją dotyczącą inwestycji, w którym pomoc stanowi zachętę do podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej inwestycji, ponieważ inwestycja, która bez przyznanej pomocy nie byłaby wystarczająco rentowna dla beneficjenta, może zostać zrealizowana w danym obszarze (decyzja dotycząca inwestycji), albo

b) scenariusz nr 2 związany z decyzją dotyczącą lokalizacji, w którym pomoc stanowi zachętę do zrealizowania planowanej inwestycji na danym obszarze, a nie gdzie indziej, ponieważ kompensuje ograniczenia i koszty netto wynikające z lokalizacji w danym obszarze, przy czym projekt nie może otrzymać dofinansowania jeżeli w przypadku braku pomocy inwestycja zostałaby zlokalizowana w regionie (NUTS 2) w rozumieniu rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) o wyższej lub takiej samej intensywności pomocy regionalnej.

W przypadku wyboru scenariusza nr 1 należy opracować wówczas dwie analizy finansowo-ekonomiczne z „dotacją” oraz „bez dotacji”.

Jest to pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczony dla branży stoczniowej. Firma Najda Consulting przygotowała w poprzednich konkursach w ramach działania 1.5 z sukcesem 10 projektów na łączną wartość inwestycji 79 451 429,46 złotych, natomiast łączne dofinansowanie dla tych projektów wyniosło 27 154 190,47 złotych. W poprzednich konkursach dofinansowanie dostały między innymi takie projekty jak: „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie” dla przedsiębiorstwa produkcyjnego „GOTECH” Sp. z o.o. (wartość projektu – 12 414 070,20 zł, dofinansowanie – 3 532 459 zł), „Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna” (wartość projektu – 4 666 940,60 zł, dofinansowanie – 1 707 417,27 zł), czy też „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu” (wartość projektu – 3 298 983 zł, dofinansowanie – 1 072 840 zł).

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz