30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs w ramach działania 1. 6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 30 maja do 30 lipca 2018r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu jest w grudniu 2018 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 37 895 400,00 zł

Najważniejszą zmianą w porównaniu do dwóch poprzednich konkursów jest możliwość składania wniosków przez firmy działające w branży usługowej na terenie Specjalnej Strefy Włączenia.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy, przy założeniu, że za utworzenie: 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł; powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.
Poziom dofinansowania projektów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wyniesie odpowiednio:
• 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
• 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Konkurs jest skierowany tylko dla firm które w planują inwestycję w Specjalnej Strefie Włączenia. Zgodnie z regulaminem konkursu są to tereny w gminach typu A (tzn. gminy znajdującej się w Specjalnej Strefie Włączenia– SSW, w których zdiagnozowano najsłabszy rozwój społeczno-gospodarczy, wysokie bezrobocie– 67 gmin) i typu B (pozostałe gminy znajdujące się w SSW – 7 gmin). 40 gmin jest poza SSW.

Tereny Gmin objętych dofinansowaniem:

gminy ssw

Gminy należące do SSW – obszar przejściowy
Bielice
Boleszkowice
Mieszkowice
Przybiernów
Pyrzyce
Rymań
Trzcińsko Zdrój
Wałcz (gmina miejska)

Poniżej mapa SSW.
mapa ssw

Zakres projektów został ograniczony, poprzez wyznaczenie w dokumentacji konkursowej szeregu warunków, które muszą być spełnione aby uzyskać wsparcie, jak również kwestii, które będą premiowane i de facto zwiększą szansę określonych projektów na dofinansowanie.

W celu określenia szans na dofinansowanie inwestycji należy zwrócić uwagę na najważniejsze warunki konkursu:

– stworzenie po realizacji inwestycji minimum 10 miejsc pracy. Realizowane inwestycje muszą przyczynić się do zmniejszenia skali bezrobocia na tych terenach. Im wyższe zatrudnienie dzięki realizacji projektu i w jego rezultacie (etaty i ich utrzymanie przez 3 lub premiowane 4 lata), tym beneficjent ma szansę na uzyskanie wyższego dofinansowania;
– w wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na poziomie ponadregionalnym;

– inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

– zapewnienie wkładu własnego do realizowanej inwestycji oraz wykazanie zdolności finansowej do utrzymania inwestycji w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu;

Dodatkowa punktacja w ocenie wniosków zostanie przyznana między innymi za spełnienie następujących kryteriów:

– wpływ projektu na innowacyjność zachodniopomorskiej gospodarki, regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju turystyki;

– komplementarność projektu względem działań podejmowanych przez samorządy lokalne na danym terenie w obszarze dostępności terenów inwestycyjnych, rynku pracy, edukacji (w tym szkolnictwa zawodowego), dostępności komunikacyjnej;

– posiadanie pozwolenia na budowę;

– konkurencyjność wnioskodawcy – w jakim stopniu projekt wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na poziomie ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym

– liczba miejsc pracy – punkty przyznawane są za liczbę miejsc pracy utworzoną w wyniku realizacji projektu:

• powyżej 10 etatów – 1 pkt,
• powyżej 15 etatów – 2 pkt,
• powyżej 20 etatów – 3 pkt,
• powyżej 25 etatów – 4 pkt,
• powyżej 30 etatów – 5 pkt.

– efektywność kosztowa projektu – premiowane będą projekty o najkorzystniejszej wartości wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy przy jednoczesnej jak najniższej kwocie dofinansowania;

– optymalne rozwiązania realizacji projektu;

– innowacyjność projektu – w wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością w porównaniu do:

• produktów dotychczas oferowanych przez firmę – 1 pkt
• produktów dostępnych na docelowym rynku – do 2 pkt

Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy:

• co najmniej w skali regionalnego rynku – 1 pkt
• co najmniej w skali polskiego rynku – do 2 pkt

– kooperacja – punkty przyznawane są za wpływ projektu na nawiązanie/rozwój współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu);

– Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – wnioskodawca na etapie realizacji projektu i jego trwałości będzie podejmował działania mające charakter Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
– wnioskodawca wykazuje ponadprzeciętną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu ponad podstawowy okres trwałości, tj. powyżej 3 lat;

– produkty projektu są wytworzone za pomocą nowoczesnych technologii i/lub materiałów i/lub spełniają przyszłościowe potrzeby – wobec czego jest bardzo prawdopodobne, że rezultaty projektu będą użyteczne dla beneficjentów długo po jego zakończeniu;

– w projekcie zastosowano rozwiązania/technologie dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu (np. powódź, susza), zdiagnozowanych na obszarze realizacji projektu;

– posiadane przez Wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym do przedmiotowego projektu charakterze) uprawdopodabnia ponadprzeciętną trwałość projektu.

Podsumowując konkurs jest jednym z niewielu konkursów dofinansowujący projekty inwestycyjne w zakresie zarówno działalności produkcyjnej, jak i działalności usługowej przedsiębiorstwa. Dofinansować można między innymi zakup gruntu, zakup nieruchomości zabudowanej, zakup robót budowlanych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług szkoleniowych oraz wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, prowadzące do:
• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

Ponieważ na konkurs została przeznaczona niewielka kwota (37,8 mln zł) to należy przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o wsparcie przeanalizować możliwość spełnienia większości kryteriów określonych w konkursie.
W poprzednich dwóch rozstrzygniętych konkursach w ramach działania 1.6, projekty przygotowane przez firmę Najda Consulting zostały bardzo wysoko ocenione. Dzięki takiej współpracy dotację otrzymały między innymi firma Pro – Trailer Sp. z o. o. z Lipian, której projekt pn.: „Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o.” zajął pierwsze miejsce w konkursie – wartość projektu wyniosła 16,7 mln zł; z czego dofinansowanie wyniosło 7,4 mln zł.
Dofinansowanie otrzymała również firma z Choszczna Malms Mariusz Letkomiler na realizację projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” – wartość projektu wyniosła 3,9 mln zł; z czego dofinansowanie wyniosło 1,7 mln zł.
Wsparcie w ramach konkursu 1.6 otrzymała firma Mac Drew sp. z o.o. z Bierzwnika na realizację projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” – wartość projektu wyniosła 7,6 mln zł; z czego dofinansowanie wyniosło 3,6 mln zł.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz