Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru: od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

dla rundy I –w terminie od 20 marca do 9 maja 2018 r.;

dla rundy II –w terminie od 10 maja do 30 czerwca 2018 r.;

dla rundy III –w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.;

dla rundy IV – w terminie od 1 września do 31 października 2018 r.;

dla rundy V – w terminie od 1 listopada do 5 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Dofinansowanie można uzyskać na prace rozwojowe, doradztwo oraz inwestycje.

Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na Rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Poziom dofinansowania:

Intensywność uzyskanej dotacji zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy.

Poniżej przedstawiono poziomy procentowego dofinansowania(premia technologiczna) w poszczególnych województwach na terenie Polski.

bad na rynek 1

Przykładowy montaż finansowy projektu:

 Lokalizacja inwestycji znajduje się w województwie zachodniopomorskim a Wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo produkcyjne, które planuje dokończyć badania rozwojowe, zmodernizować halę produkcyjną i wyposażyć ją w odpowiedni sprzęt

bad na rynek 2

 

Montaż finansowy nie obejmuje podatku VAT, który również jest do pokrycia przez firmę.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy również zastanowić się w jakim stopniu nasza inwestycja wpisuje się w kryteria i wymagania konkursu. Należy bardzo szczegółowo przeanalizować szanse na dofinansowanie ponieważ tylko projekty, które spełnią poniższe wymagania  otrzymają dofinansowanie.

Wymagania konkursowe:

– zamknęli jeden  rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz

– Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych  (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub  nie mniejsze niż 1 mln złotych  (dotyczy średnich przedsiębiorców)

– Projekt musi wpisywać  się w Krajową Inteligentną Specjalizację http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

– Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

– W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej Wnioskodawcy.

– Zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy są odpowiednie do realizacji projektu.

– Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł.

Poziom dofinansowania oraz limity i ograniczenia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 5 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:

– na prace rozwojowe 450  tys. zł;

– na usługi doradcze 500 tys. zł.

Prace budowlane maksymalnie do 20 % kosztów kwalifikowalnych

Jakie wydatki można dofinansować w ramach działania:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

–         nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (wyłączenie – lokale mieszkalne),

–         nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,

–         nabycie robót i materiałów budowlanych,

–         nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli:

a- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,

b- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,

–         rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,

–         rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 20 % kosztów kwalifikowalnych.

* W ramach kosztów na prace rozwojowe:

–         wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

–         badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

–         koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

* W ramach kosztów na usługi doradcze:

–         koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych – usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną – np. podatkowe, prawne, reklamowe.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz