Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r.

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednej z poniższych branż:

– Sprzęt medyczny

– Maszyny i urządzenia

– IT/ICT

– Biotechnologia i Farmaceutyka

– Moda Polska

– Kosmetyki

– Budowa i wykańczanie budowli

– Jachty i łodzie

– Meble

– Polskie specjalności żywnościowe

– Sektor usług prozdrowotnych

– Części samochodowe i lotnicze

 

Dla każdej z tych branż opracowany został szczegółowy program promocji zawierający listę działań i konkretnych targów na, które można uzyskać dofinansowanie- maksymalnie w kwocie do 1 mln zł.

Z programami promocji dla każdej z branż można zapoznać się na stronie naboru link poniżej.

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-w-konkursie-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-2018

Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wybranej przez Wnioskodawcę formy dofinansowania i wynosi:

a) w przypadku dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej 50%

b) w przypadku dofinansowania w postaci pomocy de minimis:

-średnie przedsiębiorstwo 60%

-małe przedsiębiorstwo 75%

-mikroprzedsiebiorstwo z woj. mazowieckiego 80%

-pozostałe mikroprzedsiębiorstwa 85%

Kosztami, które podlegają limitom są wydatki związane z zakupem usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 5% wartości kosztów kwalifikowanych, wydatki na szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy do 2% i koszty podróży służbowych pracowników i transportu oraz ubezpieczenia osób i eksponatów do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln PLN. Istnieje możliwość zaliczkowania do 40% wartość wydatków kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są:

a) w zakresie pomocy publicznej: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

b) w zakresie pomocy de minimis:

– usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

– szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

– podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych, w tym koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,

– transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

– rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

– organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach lub danej wystawie,

– reklama w mediach targowych,

– udział w seminariach, kongresach i konferencjach,

– organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

– koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Przykładowy model projektu dla branży Maszyny i urządzenia

Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

a)Chiny,

b)Indie,

c)Iran,

d)Kazachstan,

e)Rosja,

f)Turcja.

Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej trzech (3) działaniach targowych działania te są wymienione w programie załóżmy że przedsiębiorca wybrał następujące targi:

1. IME KALKUTA, Kalkuta, Indie, termin: listopad 2019

2. Gulfood Manufacturing, Dubaj, ZEA, termin: listopad 2018, 2019

3. Frankfurt, Niemcy, termin: Maj 2018, 2019

Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej  usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

Z poniższych działań trzeba zrealizować co najmniej 2:

– Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej  usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych

– Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej.

– Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę pozaunijnego rynku perspektywicznego

– Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie 6 przyjazdowych misji gospodarczych

Zatem przykładowy budżet projektu dla mikroprzedsiebiorcy z woj. zachodniopomorskiego przy udziale pomocy de minimis wyglądałby następująco:

tabela go to brand

 

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz