Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W 2018 r. odbędą się łącznie trzy rundy składania wniosków tj.

a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);

b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);

c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

Runda pierwsza zakończyła się w dniu 1 marca 2018 r. i obecnie złożone wnioski są poddawane weryfikacji przez  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Pierwszym zadaniem jakie musi zrealizować przyszły Beneficjent jest otrzymanie kredytu komercyjnego na realizację zaplanowanej inwestycji w jednym z poniższych banków, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. Alior Bank SA

2. Bank BGŻ BNP Paribas SA

3. Bank Handlowy w Warszawie SA

4. Bank Millennium SA

5. Bank Ochrony Środowiska SA

6. Bank Polska Kasa Opieki SA

7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze

8. Bank Zachodni WBK SA

9. Deutsche Bank Polska SA

10. Idea Bank SA

11. ING – Bank Śląski SA

12. Krakowski Bank Spółdzielczy

13. mBank SA

14. PKO Bank Polski SA

15. Raiffeisen Bank Polska SA

16. SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze

17. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

18. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Dopiero po uzyskaniu promesy kredytowej lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesę premii technologicznej. Przedsiębiorca w dalszej kolejności zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

Realizacja inwestycji finansowana jest więc środkami kredytu komercyjnego, jednakże jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca część kapitału kredytu. Na podstawie przekazanych do BGK poniesionych kosztów projektu, BKG przekazuje banku kredytującemu dotację wynikającą z umowy o dofinansowanie, jest to przyznanie premii technologicznej.

Intensywność uzyskanej premii technologicznej na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy.

Poniżej przedstawiono poziomy procentowego dofinansowania(premia technologiczna) w poszczególnych województwach na terenie Polski.

kredyt tech 1

Ważną informacją dla firm jest fakt, że aplikując o środki w ramach tzn. kredytu technologicznego udział własny musi wynieść min. 25% wartości wydatków netto w projekcie. Firma musi wykazać, że posiada wymagany udział własny. Udział własny nie może być finansowany ze źródeł stanowiących pomoc publiczną a ewentualne kredyty lub pożyczki przeznaczone na sfinansowanie udziału własnego muszą być udzielone na zasadach rynkowych.

Poniżej przedstawiam przykładowy montaż finansowy projektu:

Lokalizacja inwestycji znajduje się w województwie zachodniopomorskim a Wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo produkcyjne, które planuje zakupić linie technologiczną.

kredyt tech 2

Montaż finansowy nie obejmuje podatku VAT, który również jest do pokrycia przez firmę.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy również zastanowić się w jakim stopniu nasza inwestycja wpisuje się w kryteria wyboru projektów. Należy bardzo szczegółowo przeanalizować szanse na dofinansowanie ponieważ tylko projekty, które uzyskają odpowiednią ilość punktów podczas weryfikacji wniosków przez ekspertów otrzymają tzw. premię technologiczną.

Głównymi kryteriami, na które należy zwrócić uwagę są między innymi:

a) wdrożenie na rynek rozwiązań wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt),

b) innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub 4,5 pkt),

c) nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od 0 do 9 pkt).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanych konkursach wynosi 550 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiam budżet w podziale na poszczególne rundy konkursów:

a. 100 000 000 zł (runda 1);

b. 200 000 000 zł (runda 2);

c. 250 000 000 zł (runda 3), w tym:

dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł w następującym podziale na rundy:

a. 90 000 000 zł (runda 1);

b. 180 000 000 zł (runda 2);

c. 225 000 000 zł (runda 3).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro, natomiast maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 000 000,00 zł.

 

 

 

 

 

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz