Projekty mają pomóc w walce z ubóstwem i wykluczeniem na tzw. obszarach rewitalizacyjnych województwa. Mają poprawiać jakość życia mieszkańców i ożywiać gospodarczo dany region. Wnioski przyjmowane będą do 1 lutego 2018 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą także przedsiębiorcy.

31 października 2017 r. został ogłoszony nabór w konkursie dotyczącym projektów realizowanych na obszarach rewitalizacyjnych województwa zachodniopomorskiego.

 

Do rozdania jest 82 703 683,80 zł, z czego 41 351 841,90   zł na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gminy typu A (tzn. gminy znajdującej się w Specjalnej Strefie Włączenia – SSW, w których zdiagnozowano najsłabszy rozwój społeczno-gospodarczy) i typu B (pozostałe gminy znajdujące się w SSW). Jest także 41 351 841,90 zł na projekty realizowane na terenie gmin typu C, czyli gmin spoza SSW znajdujących się w województwie zachodniopomorskim).

 

rysunek 9.3

 

Rysunek: Mapa województwa zachodniopomorskiego z podziałem  na obszary interwencji.
Źródło: Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych, marzec 2017 r., s.40.

 

Projekty powinny powodować włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych i peryferyjnych oraz niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi na tych obszarach.

 

Projekt musi uwzględniać wpisanie się w lokalne kompleksowe programy rewitalizacji obszaru zdegradowanego.

Nie każdy projekt będzie mógł wnioskować o dofinansowanie. Zakres projektów został ograniczony poprzez wyznaczenie w dokumentacji konkursowej warunków, które muszą być spełnione aby uzyskać wsparcie, jak również kwestii, które będą premiowane i de facto zwiększą szansę określonych projektów na dofinansowanie.

 

Pierwszym krokiem określającym możliwości dofinansowania powinna być analiza projektu pod  kątem warunków obligatoryjnych, tj. takich bez których spełnienia projekt na pewno zostanie odrzucony.

 

Projekt musi być na liście projektów głównych właściwego miejscowo programu rewitalizacji, który został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego. Takie programy mają być zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski dla 46 gmin. Nie wiadomo jednak, ile z nich wyrobi się w czasie i do zakończenia konkursu te plany w Urzędzie Marszałkowskim zatwierdzi. Aktualnie urząd zatwierdził tylko pięć takich planów (http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego).

Listę zatwierdzanych Lokalnych Planów Rewitalizacji znajdziemy na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Projekt musi się też wpisywać w realizowane na tym obszarze programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w osiach priorytetowych VI, VII i VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – osie wskazane w tym kryterium związane są z projektami szkoleniowymi lub społecznymi). A jego celem ma być poprawa jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru przyczyniające się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych terenach,

 

Ma być także zgodny z uwarunkowaniami wskazanymi Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz zapisami zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

 

Dla projektów dotyczących mieszkalnictwa czy termomodernizacji również określono warunki konieczne do spełnienia. W przypadku projektów z zakresu mieszkalnictwa ich realizacja będzie możliwa jedynie jeśli będzie dotyczyć części wspólnych budynków. Natomiast w przypadku termomodernizacji dokumentem koniecznym będzie audyt energetyczny wykonany zgodnie z przepisami prawa i przez uprawnioną osobę.

 

W przypadku projektów obejmujących finansowanie infrastruktury drogowej (dróg lokalnych), infrastruktura ta będzie mogła być jedynie elementem projektu (rozumianym jako mniej niż 50 proc. wydatków całkowitych) stanowiącym jednakże element kompleksowej rewitalizacji.

 

Jeżeli projekt spełni warunki obligatoryjne, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kwestie, które w największym stopniu zwiększą szanse na otrzymanie dofinansowania, tzn. te które na etapie oceny merytorycznej są najwyżej oceniane.

 

Wśród nich należy wymienić:

 

– Pełną gotowość do realizacji projektu. Jest to kryterium najwyżej punktowane, a spełnienie jego jest możliwe w sytuacji gdy wnioskodawca posiada dokumentację projektową oraz wszystkie wymagane pozwolenia na budowę konieczne do realizacji przedsięwzięcia;

 

– Wpływ projektu na ograniczenie co najmniej 3 problemów społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, problemy związane ze starością czy też długotrwałą i ciężką chorobą, uzależnienie ( alkoholizm lub narkomania);

 

– Efektywność kosztową projektu względem pozostałych projektów ocenianych w ramach naboru;

 

– Komplementarność projektu względem realizowanych bądź zrealizowanych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

– Zaangażowanie w realizację projektu co najmniej 20 proc. osób zamieszkujących obszar rewitalizacji;

 

– Zatrudnienie co najmniej trzech mieszkańców obszaru rewitalizacji wskutek realizacji projektu;

 

– Wpływ projektu na poprawę jakości przestrzeni publicznej w zakresie estetyki, funkcjonalności oraz dostępności;

 

– Realizacja projektu w partnerstwie z gminą, organizacją pozarządową oraz przedsiębiorca;

 

– Projekt jest realizowany w obszarze wskazanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obszarze zdegradowanym wymagającym przekształceń;

 

– Realizacja projektu została zaplanowana na obszarze gminy w której występują „problemy popegeerowskie”;

 

– Powierzenie prac związanych z realizacji projektu Podmiotom Ekonomii Społecznej (to np.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej) w wartości nie mniejszej niż 10 proc. wartości całkowitej projektu;

 

– Wykonanie zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych na usługi wynoszące co najmniej 10 proc. wartości całkowitej projektu. Najprościej tłumacząc są to zapisy w zamówieniach publicznych, które obligują na etapie realizacji danej inwestycji wykonawców robót lub usług do zatrudniania przy takim kontrakcie np. osób długotrwale bezrobotnych

 

Dodatkowe punkty będą mogły uzyskać projekty, które poprzez inwestycję rozwiążą wskazany we wniosku problem społeczny, uwzględniające rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu. Ten zapis dotyczy sytuacji, gdzie np. przebudowujemy budynek, remontujemy dach – dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów do budowy oraz rozwiązań architektonicznych (odpowiednie docieplenia, dachówka, odprowadzenie wody deszczowej do sieci. Także te, które dzięki doświadczeniu wnioskodawcy gwarantują ponadstandardową trwałość projektu ( ponad 5 lat).

 

W przypadku ogłoszonego konkursu intensywność dofinansowania będzie uzależniona od miejsca realizacji projektu oraz rodzaju pomocy.

 

Projekty nie objęte pomocą publiczną, realizowane w ramach pomocy de minimis bądź objęte pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego zlokalizowane na terenach o niekorzystnych wskaźnikach społeczno-gospodarczych będą mogły pozyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w konkursie w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną dopuszcza się wsparcie projektów, w których wytworzona infrastruktura może służyć do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej. Jednakże wspomniana działalność gospodarcza musi mieć charakter działalności pomocniczej co oznacza że jej zakres powinien zostać ograniczony do 20 proc. całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.

 

Projekty zakładające działalność komercyjną (dotyczy to między innymi przedsiębiorstw) nie mieszczącą się w ramach działalności pomocniczej będą mogły zostać dofinansowane w wysokości do 55 proc. wydatków kwalifikowalnych (do kwoty netto wydatków ponieważ Vat przedsiębiorcy mogą odzyskać od inwestycji).

 

W przypadku konstruowania budżetu, poza poziomem dozwolonej intensywności pomocy, wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę również limity dofinansowania obowiązujące w obecnym konkursie. W ramach konkursu ustalono jedynie  maksymalną kwotę dofinansowania projektu na poziomie 4 mln zł. Wyjątek stanowią tu projekty z zakresu kultury, gdzie wartość pojedynczego projektu nie może być większa niż 2 mln euro wydatków kwalifikowalnych.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz