Wraz z początkiem września ogłoszono nowy konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” na projekty B+R realizowane przez firmy z sektora MŚP. Nabór rozpocznie się 2 października i będzie trwał do 29 grudnia 2017. Jak już się przyjęło w tymże konkursie zostanie on podzielony na 3 miesięczne etapy.

Wsparcie będą mogły pozyskać firmy z sektora MŚP, których projekty będą spełniać łącznie następujące warunki:

– będą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe,

– będą prowadzić do powstania innowacji produktowej bądź procesowej,

– będą się wpisywać przedmiotowo w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację,

– będą zawierać zobowiązanie Wnioskodawcy do wdrożenia wyników przeprowadzonych badań.

Nowością w tymże konkursie będzie możliwość sfinansowania prac przedwdrożeniowych (np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badań rynku) w wysokości do 20 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W zależności od rodzaju prac przedwdrożeniowych będą one finansowane w ramach pomocy de minimis ( wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, inne formy transferu wyników do gospodarki) bądź pomocy publicznej (pokrycie usług kosztów doradczych).

Alokacja wyniesie aż 1 miliard złotych, co jest kwotą zasadniczo wyższą niż alokacje w konkursach dotyczących B+R ogłaszanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dofinansowanie na projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej 1 mln zł. Jest to kolejna zmiana względem wcześniejszych konkursów, w których próg ten wynosił 2 mln zł.

Pułapy dotyczące maksymalnej wartości dofinansowania wynoszące w przypadku projektów przewidujących głównie badania przemysłowe 15 mln euro, a w przypadku projektów obejmujących w większości eksperymentalne prace rozwojowe 20 mln euro oraz całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 50 mln euro zostały tak ustalone, że do tej pory nie było Wnioskodawcy który z powodu tak ustalonej granicy musiałby „ciąć koszty” projektu.

W przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis maksymalna wartość brutto pomocy de minimis łącznie pozyskanej przez wnioskodawcę w przeciągu 3 ostatnich lat obrotowych nie może przekroczyć 200 000 euro. W zakresie prac przedwdrożeniowych w zakresie usług doradczych kwalifikowanych w ramach pomocy publicznej wartość pomocy nie może przekroczyć 2 mln euro.

Intensywność dofinansowania prac przemysłowych i rozwojowych przewidziana w ramach opisywanego konkursu została przedstawiona w tabeli poniżej. Zawiera ona intensywność wsparcia z uwzględnieniem premii. Uzyskanie tzw. premii jest możliwe w przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do szerokiego rozpowszechniania wyników projektów, co oznacza że w okresie 3 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca:

– zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

– opublikuje wyniki w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

– rozpowszechni w całości wyniki projektu za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 

Ponadto, zostały również ustalone limity na prace przedwdrożeniowe, co zostało przedstawione w Tabeli nr 2. Należy zauważyć, iż limity te odnoszą się do kosztów kwalifikowanych prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych, a nie do całkowitych kosztów kwalifikowanych.

tabela poir

W nowym naborze pojawiły się jeszcze dwie znaczące zmiany z punktu widzenia Wnioskodawcy. Pierwsza odnosi się do ustalonego progu podwykonawstwa. Zgodnie z nowym Regulaminem konkursu koszt realizacji prac zrealizowanych w ramach projektu przez Podwykonawcę nie może przekroczyć:

– W przypadku  badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych- 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych

– W przypadku  prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis –  70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

 

 

 Druga zmiana odnosi się do wprowadzonej w naborze stałej stawki ryczałtu na koszty pośrednie wynoszącej 25 %

 

Projekty opisane w dokumentacji konkursowej na etapie oceny merytorycznej będą analizowane pod względem wykonalności naukowo-technologicznej oraz gospodarczo-biznesowej.

Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty innowacyjne w skali międzynarodowej, jednakże dopuszczone do konkursu zostaną również te projekty które będą charakteryzować się nowością na skalę rynku polskiego. W przypadku innowacji produktowej będzie miało ogromne znaczenie zauważalne zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, a w przypadku innowacji procesowej – sposób i stopień w jaki wpłynie ona na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz pozwoli na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Istotnym elementem będzie również kwestia opłacalności wdrożenia danej innowacji.

Ponadto, premię punktową otrzymają wnioskodawcy, którzy postanowią wdrożyć wyniki prac B+R na terytorium RP.

Nie bez znaczenia będzie również zdefiniowanie prac B+R w taki sposób aby były one adekwatne do potrzeb społecznych/gospodarczych/rynkowych, a cel i ich rezultaty możliwe do zrealizowania.

Na etapie oceny merytorycznej będzie również oceniane odpowiednie zidentyfikowanie ryzyk związanych z pracami B+R.

Kolejną kwestią wpływającą na końcową ocenę projektu będzie potencjał zasobów kadrowych oraz technicznych. Wnioskodawca będzie musiał wykazać, iż dysponuje lub zaangażuje personel do przeprowadzenia prac B+R, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a liczba osób zaangażowanych w projekcie będzie adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac.

Również ważnym czynnikiem będzie stworzenie przez wnioskodawcę odpowiedniej kadry zarządzającej oraz wybranie odpowiedniego sposobu zarządzania, co ma pozwolić na sprawną, efektywna i terminową realizację projektu.

Ponadto, oceniający zwrócą również uwagę na zasoby techniczne wnioskodawcy tj. czy wnioskodawca takowymi dysponuje lub czy planowana do pozyskania infrastruktura naukowo-badawcza i wyposażenie zapewniają prawidłową realizację projektu.

Ostatnim elementem, jednak nie mniej ważnym będzie prawidłowe przeanalizowanie kwestii dot. własności intelektualnej oraz wyeliminowanie barier dot. wdrożenia rezultatów projektu.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz