Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs trwa jeszcze do 28.02.2018 roku.

W ramach projektu dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

Oznacza to, że dofinansowane będą usługi doradcze w zakresie innowacji, czyli doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, a także usługi wsparcia innowacji, czyli udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług. Dofinansowaniu w ramach projektu dodatkowo mogą podlegać koszty realizacji różnych form inwestycji początkowych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Istotnym faktem jest, że usługi te muszą być świadczone przez maksymalnie 3 instytucje otoczenia biznesu (IOB). Są to różne instytucje z całej Polski, wspierające biznes i posiadające akredytację Ministerstwa Rozwoju. Przykładowo, w województwie zachodniopomorskim jest to Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Technopark Pomerania. Realizuje on takie usługi doradcze w zakresie innowacji jak poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii, pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenie negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji, opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii, doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji, doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, udostępnianie przestrzeni biurowej oraz laboratoriów.

Inne przykładowe wydatki, które mogą zostać dofinansowane w ramach tego konkursu to m.in. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrożeniem innowacji, przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji, pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii, doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, analizy ryzyka wdrożenia innowacji, doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne, pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej. W zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się również koszty takie jak udostępnienie banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości.  W zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż grunty oraz nieruchomości, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż grunty i nieruchomości, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Zakres projektu powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Zostały one określone w ramach działów: zdrowe społeczeństwo, Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczonej na dany nabór, o kolejności będzie decydowała liczba zdobytych punków, a następnie bycie od co najmniej 6 miesięcy członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

W ramach konkursu można otrzymać 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców, dla inwestycji, która jest zgodna z mapą pomocy regionalnej do 70%.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz