Od 2 października do 29 grudnia 2017 roku i będzie można składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie będą mogły pozyskać firmy z sektora MŚP, których projekty:

–        będą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe,

–        będą prowadzić do powstania innowacji produktowej bądź procesowej oraz

–        ich przedmiot będzie się wpisywał w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Alokacja wyniesie aż 1 miliard złotych, co jest kwotą zasadniczo wyższą niż alokacje w konkursach dotyczących B+R ogłaszanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych będą mogły pozyskać dofinansowanie na projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych wynoszącej 2 mln zł, natomiast z województwa mazowieckiego – 5 mln zł. A zatem jest to konkurs przeznaczony na duże projekty badawczo-rozwojowe, a nie na projekty mniejsze jak ten który kończy się w sierpniu, gdzie maksymalne koszty kwalifikowane to 1,5 mln zł.

Pułapy dotyczące maksymalnej wartości dofinansowania wynoszące w przypadku projektów przewidujących głównie badania przemysłowe wynosi 15 mln euro, a w przypadku projektów obejmujących w większości eksperymentalne prace rozwojowe wynosi 20 mln euro oraz całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych 50 mln euro.

Intensywność dofinansowania przewidziana w ramach opisywanego konkursu została przedstawiona w tabeli poniżej. Zawiera ona intensywność wsparcia z uwzględnieniem premii. Uzyskanie tzw. premii jest możliwe w przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do szerokiego rozpowszechniania wyników projektów, co oznacza że w okresie 3 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca:

– zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

− opublikuje wyniki w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

− rozpowszechni w całości wyniki projektu za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

tabela marysia

 

Projekty opisane w dokumentacji konkursowej na etapie oceny merytorycznej będą analizowane pod względem wykonalności naukowo-technologicznej oraz gospodarczo-biznesowej.

Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty innowacyjne w skali międzynarodowej. W przypadku innowacji produktowej będzie miało ogromne znaczenie zauważalne zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, a w przypadku innowacji procesowej – sposób i stopień w jaki wpłynie ona na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz pozwoli na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Istotnym elementem będzie również kwestia opłacalności wdrożenia danej innowacji.

Ponadto, premię punktową otrzymają wnioskodawcy, którzy postanowią wdrożyć wyniki prac B+R na terytorium RP.

Nie bez znaczenia będzie również zdefiniowanie prac B+R w taki sposób aby były one adekwatne do potrzeb społecznych/gospodarczych/rynkowych, a cel i ich rezultaty możliwe do zrealizowania.

Na etapie oceny merytorycznej będzie również oceniane odpowiednie zidentyfikowanie ryzyk związanych z pracami B+R.

Kolejną kwestią wpływającą na końcową ocenę projektu będzie potencjał zasobów kadrowych oraz technicznych. Wnioskodawca będzie musiał wykazać, iż dysponuje lub zaangażuje personel do przeprowadzenia prac B+R, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a liczba osób zaangażowanych w projekcie będzie adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac.

Również ważnym czynnikiem będzie stworzenie przez wnioskodawcę odpowiedniej kadry zarządzającej oraz wybranie odpowiedniego sposobu zarządzania, co ma pozwolić na sprawną, efektywna i terminową realizację projektu.

Ponadto, oceniający zwrócą również uwagę na zasoby techniczne wnioskodawcy tj. czy wnioskodawca takowymi dysponuje lub czy planowana do pozyskania infrastruktura naukowo-badawcza i wyposażenie zapewniają prawidłową realizację projektu.

Ostatnim elementem, jednak nie mniej ważnym będzie prawidłowe przeanalizowanie kwestii dot. własności intelektualnej oraz wyeliminowanie barier dot. wdrożenia rezultatów projektu.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz