W maju tego roku ogłoszony został konkurs w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o BON NA INNOWACJE ( poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Przedmiotem projektu może być zakup usługi opierającej się na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego oraz związanej z tą usługą innowacji nietechnologicznej (marketingowej, organizacyjnej). W ramach konkursu można sfinansować zakup wymienionych usług oraz materiały niezbędne do realizacji tychże usług.

Wykonawcą wspomnianej usługi mogą być jedynie jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium Polski, wśród których można wymienić:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii
3) instytuty badawcze
4) międzynarodowe instytuty naukowe
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B ( art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki)
lub
7) spółki celowe uczelni lub spółki celowe jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni,
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Co ważne, proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski będzie można składać od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. Nabór wniosków zostanie podzielony na cztery etapy, których terminy zostały przedstawione na rysunku poniżej.strzałki
Rysunek 1. Etapy przeprowadzania konkursu.

W ramach jednego etapu będzie następować nabór wniosków, ich ocena oraz publikacja listy wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wyznaczone do dofinansowania.

Alokacja w konkursie wynosi 65 mln zł , z czego 9,7 % środków zostanie przeznaczonych na projekty zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, a 90,3 % środków na projekty w pozostałych województwach. Podział środków został przedstawiony na rysunku poniżej.
koło
Rysunek 2. Podział alokacji w ramach naboru PO IR 2.3.2.

Przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, z tym że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem nie może być niższa niż 60 000,00 zł, natomiast maksymalna nie może być wyższa niż 400 000,00 zł. Co oznacza iż przy założeniu projektu o maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych (400 000 zł) przy maksymalnej intensywności wsparcia (85%), przedsiębiorca będzie uzyskać wsparcie w wysokości 340 000 zł.

Pomoc w ramach naboru będzie udzielana jako pomoc de minimis, a zatem w przypadku brania udziału w opisywanym konkursie, Wnioskodawca będzie musiał wziąć pod uwagę limit pomocy de minimis ustalony przez Komisję Europejską. W związku z tym, wysokość pozyskanych przez przedsiębiorcę środków w ramach tejże pomocy, w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych nie będzie mogła przekroczyć 200 000 EUR ( w przypadku przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów – 100 00 EUR).

Oczywiście konstruując budżet projektu, będzie należało również wziąć pod uwagę limity określone w konkursie, a odnoszące się do wydatków kwalifikowanych projektu, tj.:

1. Kosztu usługi polegającej na wdrożeniu innowacji nietechnologicznej – maksymalnie 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu oraz
2. Kosztu zakupu materiałów dot. zakupu usługi opierającej się na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – maksymalnie 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Po złożeniu Wniosku, będzie on podlegał zarówno ocenie formalnej jak i merytorycznej. Projekty, o największych szansach na dofinansowanie to projekty, które będą :
1. oparte na zakupie innowacyjnej usługi, której wykonawcą będzie jeden z poniższych podmiotów:
 jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową A+, A albo B,
 spółka celowa uczelni lub spółka celowa jednostki naukowej,
 centrum transferu technologii uczelni,
 przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,
 akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
2. użyteczne dla przedsiębiorstwa, co oznacza iż realizacja projektu w danym przedsiębiorstwie będzie zasadna i racjonalna i będzie miała wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa.
3. wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
4. zawierać uzasadnione i racjonalne wydatki kwalifikowane,
5. zakładać wskaźniki: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlające założone w ramach projektu cele i adekwatne do projektu,
6. posiadać poziom gotowości projektu prowadzący do wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych,
7. obejmować włączenie końcowych użytkowników ( ostatecznych odbiorców produktu przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu.

Ponieważ konkurs podzielono na etapy, założono iż ocena wniosków zakończy się w ciągu 60 dni od ostatniego dnia naboru wniosków przyjmowanych w ramach danego etapu.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz