W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego został ogłoszony nowy konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu turystyki w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Jest on dedykowany podmiotom z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski w ramach konkursu będzie można składać od 31 marca 2017 do 29 maja 2017 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia regulaminu konkursu.

Aby projekt miał szansę na dofinansowanie, powinien on tworzyć atrakcję turystyczną lub produkt turystyczny w następujących obszarach:
• rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu,
• rozwój turystyki wodnej, a w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych,
• rozwój innych form turystyki aktywnej,
• rozwój turystyki uzdrowiskowej,
• rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów.

W celu właściwego zrozumienia powyższych obszarów należy zdefiniować atrakcję turystyczną, a według regulaminu konkursu jest to obiekt cechujący się szczególnymi walorami, który będzie przedmiotem zainteresowania turystów oraz będzie przyciągał ruch turystyczny. Powinien on się również wyróżniać spośród innych obiektów oraz być w odpowiedni sposób oznaczony (np. poprzez tablice informacyjne, czy też opis w przewodniku lub innej publikacji). Natomiast produkt turystyczny jest to gotowa do sprzedaży oferta usług i towarów, której podstawę wyznacza właśnie atrakcja turystyczna.

Poziom maksymalnego dofinansowania projektu zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa:
• w przypadku mikro i małych firm będzie to 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych
• w przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie wyniesie 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000 złotych.

Dofinansowanie może obejmować takie wydatki jak nabycie nieruchomości, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup robót i materiałów budowlanych, środków transportu, dzierżawę/najem instalacji lub maszyn na podstawie umowy leasingu finansowego. Wydatki te w większości powinny być ściśle zintegrowane z atrakcją turystyczną. Wydatki związane z bazą spełniającą funkcję noclegową, gastronomiczną oraz spa&wellness mogą zostać dofinansowane pod warunkiem, że stanowią integralny element atrakcji turystycznej lub produktu turystycznego oraz ich wartość stanowi nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W celu uzyskania dofinanowania należy złożyć w terminie wniosek wraz załącznikami oraz binzesplan z częścią opisową i finansową. Projekt będzie rozpatrywany pod wieloma kryteriami:
• obligatoryjnie projekt musi dążyć do wprowadzenia w przedsiębioprstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową prowadzącej do wykreowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego
• wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej
• realizacja projektu musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym
• dodatkowo premiowane będą projekty prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej, tzn. wprowadzenia nowego produktu/usługi (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności) w porównaniu do produktów/usług dostępnych na docelowym rynku ponadregionalnym, krajowym lub światowym. Wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku ponadregionalnego
• premiowane będą również projekty, które m. in.:
o wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej danego obszaru,
o przyczynią się do wykreowania unikatowego, charakterystycznego i rozpoznawalnego punktu na mapie produktów turystycznych/atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego,
o wytworzą w ramach realizacji przedsięwzięcia produkt lub atrakcję turystyczną powiązaną z unikatowym walorem/potencjałem danego miejsca, w szczególności opartym o zasoby przyrodnicze, dorobek kulturowy, dziedzictwo historyczne regionu,
o będą komplementarne względem innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów z zakresu turystyki rodzinnej, aktywnej, poznawczej i kulturowej, uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru,
o w wyniku realizacji wytworzą produkt/atrakcję turystyczną wpływającą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego,
o zakładają wprowadzenie oferty całorocznej lub wpływają znacząco na wydłużenie sezonu turystycznego,
o przyczyniają się do rozłożenia ruchu turystycznego na całym obszarze województwa oraz obszarach o słabym zagospodarowaniu turystycznym.

Wszystkie szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie www.rpo.wzp.pl. Jeśli chcesz ocenić szanse na dofinansowanie swojego projektu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą pod nr telefonu 091-4613081 lub adresem mailowym office@najdaconsulting.pl.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz