Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach poddziałania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na prace rozwojowe, doradztwo oraz inwestycje.
Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na Rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł.

Poziom dofinansowania oraz limity i ograniczenia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
• na prace rozwojowe 450 tys. zł;
• na usługi doradcze 500 tys. zł.
Prace budowlane maksymalnie do 20 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 5 mln zł).

Poziom dofinansowania:
• Mikro i mali przedsiębiorcy – 55%
• Średnie przedsiębiorstwa 45%


Wymagania:

Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł
• Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
• W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej Wnioskodawcy.
• Zasoby techniczne i kadrowe wnioskodawcy są odpowiednie do realizacji projektu.
• Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Jakie wydatki można sfinansować w ramach działania:

• Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
 nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (wyłączenie – lokale mieszkalne),
 nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,
 nabycie robót i materiałów budowlanych,
 nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli:
 będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,
 rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10 % kosztów kwalifikowalnych.
Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 20 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 5 mln zł).

• W ramach kosztów na prace rozwojowe:
 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

• W ramach kosztów na usługi doradcze:
 koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych – usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną – np. podatkowe, prawne, reklamowe.

________________________
W ramach konkursu dofinansowania nie mogą otrzymać projekty duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www :http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz