Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Instrument ten nie jest typową formą dotacji unijnej, łączy w sobie bowiem dwa modele finansowania: komercyjny i publiczny.
Pierwszym zadaniem jakie musi zrealizować przyszły Beneficjent dofinansowania w ramach działania 3.2.2 PO IR jest więc uzyskanie kredytu komercyjnego na realizację zaplanowanej inwestycji w jednym z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
• Alior Bank SA
• Bank BGŻ BNP Paribas SA
• Bank Handlowy w Warszawie SA
• Bank Millennium SA
• Bank Ochrony Środowiska SA
• Bank Polska Kasa Opieki SA
• Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
• Bank Zachodni WBK SA
• Deutsche Bank Polska SA
• Idea Bank SA
• ING – Bank Śląski SA
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• mBank SA
• PKO Bank Polski SA
• Raiffeisen Bank Polska SA
• SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
• Bank BPH SA
• Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Dopiero po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, a przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

Realizacja inwestycji finansowana jest więc środkami kredytu komercyjnego, jednakże jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca część kredytu (tzn. na podstawie przekazanych do BGK poniesionych kosztów projektu BKG przekazuje banku kredytującemu kwoty wynikające w umowy premii technologicznej, obniżając w ten sposób wielkość zadłużenia inwestora).
Wysokość premii technologicznej przyznanej przez BGK jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa i może wynosić od 25% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (jednakże nie więcej niż 6 mln zł.):

obrazek

Koszty inwestycji, które mogą zostać dofinansowane przez BGK przeznaczone muszą być na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy również zastanowić się w jakim stopniu nasza inwestycja wpisuje się w kryteria wyboru projektów ustalone przez BGK – tylko projekty, które uzyskają odpowiednią ilość punktów podczas weryfikacji wniosków ostatecznie otrzymają premię technologiczną. W poprzednim naborze wniosków (w roku 2016), na 407 złożonych wniosków tylko 143 ostatecznie otrzymały dofinansowanie (tj. 35% złożonych wniosków).
Maksymalna liczbę punktów podczas oceny będzie można uzyskać jeżeli:
 w wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostaną nowe korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych;
 planowany do wytwarzania/uruchomienia towar/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. posiadający potencjał korzystnie wpływający na dalszy jej rozwój);
 zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe;
 zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań;
 potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy;
 potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy;
 czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu projektu na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży;
 przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
 przedmiotem projektu jest technologia, która dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.

Weryfikacji podlegać będzie również zdolność finansowa i organizacyjna przedsiębiorstwa do realizacji wnioskowanej inwestycji.

Wnioski o uzyskanie premii technologicznej (po wcześniejszym uzyskaniu promesy kredytowej) składać można w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia 29.03.2017 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszonym konkursie wynosi: 400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w tym:
 dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
 dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz