Z początkiem 2017 roku został ogłoszony kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województywa Zachodniopomorskiego wspierający projekty badawczo-rozwojowe.
Tym razem ogłoszono w ramach działania 1.1. nabór wniosków na projekty realizowane w ramach typu 2 tj. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Do podziału między przedsiębiorców jest ponad 52 mln zł, a wartość wydatków kwalifikowalnych musi zmieścić się w kwocie od 50 tys. zł do 5 mln zł, co oznacza że dofinansowane zostaną projekty w ramach których wartość wydatków kwalifikowalnych nie będzie mniejsza niż 50 tys zł i większa niż 5 mln zł.
Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o środki unijne są firmy z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa. Fundusze można pozyskać na badania obejmujące prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej. Tak jak było to już praktykowane w innych konkursach, tak również w tym naborze UM wyróżnił katalog kodów PKD dla branż z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego, które będą mogły udział wziąć w nim udział.
Wśród nich można znaleźć:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe (25.11Z, 28.22.Z, 30.11.Z, 30.12.Z, 33.15.Z, 42.91.Z);
b) zaawansowane wyroby metalowe (24.10.Z, 24.20.Z,24.41.Z, 24.42.A, 24.42.B, 24.44.Z, 24.51.Z, 24.53.Z, 24.54.B, 25.12.Z, 25.21.Z, 25.29.Z, 25.50.Z, 25.61.Z, 25.62.Z, 25.71.Z, 25.72.Z, 25.73.Z, 25.93.Z, 25.99.Z, 27.11.Z, 27.12.Z, 27.32.Z, 27.33.Z, 27.40.Z, 27.51.Z, 27.90.Z, 28.11.Z, 28.12.Z, 28.13.Z 28.14.Z, 28.15.Z, 28.21.Z, 28.25.Z, 28.29.Z, 28.30.Z, 28.49.Z, 28.91.Z, 28.92.Z, 28.93.Z, 28.96.Z, 28.99.Z, 29.10.E, 29.20.Z, 29.31.Z, 29.32.Z, 30.91.Z, 30.92.Z, 30.99.Z, 33.12.Z, 33.14.Z, 33.17.Z, 33.19.Z, 33.20.Z, 35.11.Z, 35.13.Z, 35.30.Z, 46.14.Z, 46.62.Z, 46.63.Z).
c) produkty drzewno-meblarskie (02.10.Z, 02.20.Z, 02.30.Z, 02.40.Z, 16.10.Z, 16.21.Z, 16.22.Z, 16.23.Z, 16.29.Z, 31.01.Z, 31.02.Z, 31.09.Z, 43.32.Z, 46.13.Z)
d) opakowania przyjazne środowisku (16.24.Z, 17.11.Z, 17.12.Z, 17.21.Z, 17.29.Z, 22.22.Z, 25.91.Z, 25.92.Z);
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej (08.92.Z, 13.10.C, 19.10.Z, 19.20.Z, 20.11.Z, 20.12.Z, 20.13.Z, 20.14.Z, 20.15.Z, 20.16.Z, 20.30.Z, 20.41.Z, 20.42.Z, 20.51.Z, 20.59.Z, 21.10.Z, 21.20.Z, 22.11.Z, 22.19.Z, 22.21.Z, 22.23.Z, 22.29.Z, 23.12.Z, 23.14.Z, 23.19.Z, 23.20.Z, 23.31.Z, 23.44.Z, 23.61.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 38.22.Z, 38.32.Z).
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze (01.11.Z, 01.13.Z, 01.19.Z, 01.21.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.29.Z, 01.30.Z, 01.41.Z, 01.42.Z, 01.43.Z, 01.44.Z, 01.45.Z, 01.46.Z, 01.47.Z, 01.49.Z, 01.50.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.70.Z, 03.11.Z, 03.12.Z, 03.21.Z, 03.22.Z, 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.20.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.52.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.05.Z, 11.07.Z, 46.11.Z, 46.17.Z, 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 46.38.Z, 46.61.Z, 71.20.A).
g) multimodalny transport i logistyka (49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z, 50.40.Z, 51.10.Z, 52.10.A, 52.10.B, 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z, 52.24.A, 52.24.C, 52.29.A, 52.29.B, 52.29.C)
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych (26.11.Z, 26.20.Z, 26.30.Z, 26.40.Z, 26.51.Z, 26.60.Z, 26.70.Z, 27.31.Z, 32.50.Z, 33.13.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.99.Z, 72.19.Z, 95.11.Z, 95.12.Z).

Poza kryteriami dopuszczalności, administracyjności oraz wykonalności ocenianymi zerojedynkowo, ustalono również kryteria punktowane dotyczące oceny merytorycznej projektu i to właśnie na ich bazie można ocenić, który z projektów będzie miał największe szanse na dofinansowanie. Kryteria te mają na celu sprawdzenie projektów w zakresie: odpowiedniości/adekwatności, skuteczności, efektywności, użyteczności oraz ponadstandardowej trwałości projektu.
W przypadku projektów badawczo-rozwojowych najważniejszymi kwestiami i tym samym przysparzającymi wnioskodawcy najwięcej korzyści w postaci punktów są te:
– pokazujące jego zdolność do prawidłowej realizacji tego typu projektu poprzez określenie m.in. zasobów osobowych oraz technicznych oraz
– świadczące o poziomie innowacyjności projektu tj. ukazujące rezultat projektu w postaci produktu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego, który cechuje oryginalność, unikatowość, bądź znaczące ulepszenie w stosunku do dotychczas oferowanych na rynku regionalnym.
Wysoko punktowana będzie również gotowość technologiczna rezultatów projektu posiadająca co najmniej VII poziom gotowości technologicznej oraz stopień w jakim projekt wpłynie na rozwój sektora B+R regionu zachodniopomorskiego.
Przygotowując wniosek aplikacyjny trzeba będzie również przeanalizować: wpływ projektu na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa i jego pozycję konkurencyjną oraz aspekt ochrony własności intelektualnej. Ponadto, należałoby zwrócić uwagę na wybór rozwiązań realizacji projektu, które powinny zostać zoptymalizowane oraz przeprowadzenie wiarygodnej i kompletnej analizy ryzyka.
Nie bez znaczenia będą kwestie dot. użyteczności projektu tj. stopnia zapotrzebowania rynkowego na daną innowację produktową czy procesową, wpływu projektu na rozwój współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi czy też możliwości wdrożenia wyników prac do własnej działalności gospodarczej. Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie naukowo-przemysłowym bądź w innej formie współpracy z jednostką naukowo-badawczą posiadającą siedzibę na terenie Pomorza Zachodniego również będzie można pozyskać dodatkowe punkty.
Premiowane będą projekty, których okres realizacji nie przekroczy 36 miesięcy.
Nabór wniosków w ramach opisywanego konkursu potrwa do 16 marca 2017 roku.

marysi

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz