W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O dotację unijną mogą wnioskować przedsiębiorcy z sektora MŚP, czyli:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie ze zidentyfikowanymi Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego – to znaczy, że aplikować mogą przedsiębiorstwa realizujące inwestycję w następujących branżach:

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego:

bez-tytulu3

Poza zakwalifikowaniem się do określonej inteligentnej specjalizacji konieczne jest również wpisanie się do określonego w „Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” kodu PKD (od strony nr 8 do 12 umieszczona jest szczegółowa klasyfikacja kodów PKD). Poniżej został umieszczony link do regulaminu konkursu:

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wyróżnia się dwa poziomy procentowe dofinansowania – wynoszą one:

a)      45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

b)      55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W ramach naboru została wyznaczona minimalna wartość kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych oraz maksymalna kwota dotacji unijnej o jaką mogą się ubiegać przedsiębiorcy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 4 000 000,00 zł.

Celem projektu inwestycyjnego powinno być wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów i / lub usług.

Natomiast do wydatków kwalifikowalnych zaliczają się wydatki na:

a)      Zakup środków trwałych,

b)      Roboty budowlane np. w celu budowy hali produkcyjnej,

c)       Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Głównymi załącznikami w ramach dokumentacji aplikacyjnej jest wniosek oraz biznes plan wraz z częścią ekonomiczno-finansową.

Obejmują one poza typowymi informacjami o przedsiębiorstwie również informację na temat planowanej inwestycji. Szczególnie ważne są następujące elementy m.in.:

a)      Innowacyjność planowanego do wprowadzenia na rynek produktu lub usługi

b)      Innowacyjność technologii produkcji

c)       Opis poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa

d)      Opis nakładów na działalność badawczo-rozwojową,  tym ich wpływ na inwestycje

e)      Wpływ inwestycji na Społeczną Odpowiedzialność Biznesu w sferze pracowniczej, środowiskowej, biznesowej.

Powyższe aspekty wpływają na ostateczną ocenę dokumentacji aplikacyjnej i jego szansę uzyskania dotacji unijnej w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz