Od 1 sierpnia 2016 do 30 września 2016 trwa nabór wniosków na dofinansowanie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – typ 1 oraz dla przedsiębiorstw – typ 2.
W przypadku typu 1 konkursu o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, w przypadku typu 2 – instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcie musi być przeznaczone na realizację inwestycji początkowej, która ma doprowadzić do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wytworzenie, za pomocą wspartej infrastruktury, innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy.  Projekt powinien doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej w skali ponadregionalnej.

Do konkursu mogą przystąpić nie tylko firmy z sektora MŚP, ale również duże przedsiębiorstwa oraz IOB pod warunkiem iż skutkiem realizowanego przez nie projektu będzie wystąpienie efektu dyfuzji działalności B+R do gospodarki zachodniopomorskiej poprzez współpracę przedsiębiorstwa z firmami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO.

W sytuacji, gdy wnioskodawcą będzie IOB, wnioskodawca będzie musiał wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług na rzecz przedsiebiorstw, w tym w realizacji przedsięwzięć na rzecz współpracy przedsiębiorstw z IOB.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 41 mln zł. Projekty kwalifikujące się do objęcia wsparciem to projekty o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych na poziomie 500 000 zł i o maksymalnej kwocie dofinansowania nie wyższej niż 5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach typu 1 to: 35% dla dużych przedsiębiorstw, 45 % dla średnich oraz 55 % dla mikro i małych przedsiębiorców. W przypadku typu 2 maksymalna intensywność wsparcia dla IOB to 35 %.

Ogłoszony konkurs został zawężony do 8 branż zgodnych z Wykazem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparcie zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w ramach tychże obszarów bądź w ramach branż bezpośrednio związanych ze specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów wartości. Wykaz branż wraz z wymienionymi kodami PKD został przedstawiony poniżej.

SPRAWDŹ CZY TWÓJ PROJEKT WPISUJE SIĘ W KOD PKD PRZEDSTAWIONY PONIŻEJ.

obrazek1

 

JAKIE PROJEKTY MAJĄ NAJWIĘKSZE SZANSE NA DOFINANSOWANIE?

obrazek2

CO BĘDZIE MOŻNA SFINANSOWAĆ?

W ramach konkursu będzie można sfinansować wydatki związane z inwestycją
w infrastrukturę B+R, a prowadzące do wprowadzenia innowacji procesowej lub produktowej zawarte w katalogu kosztów kwalifikowalnych. Wspomniany katalog obejmuje swoim zakresem wydatki związane z:

  1. Nabyciem nieruchomości niezabudowanej i/lub nabyciem nieruchomości zabudowanej (max. do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
  2. Nabyciem, lub wytworzeniem środków trwałych,
  3. Zakupem robót i materiałów budowlanych (max. do 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
  4. Nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji
    know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  5. Dzierżawą/najmem instalacji lub maszyn stanowiących infrastrukturę badawczo-rozwojową dokonaną na podstawie umowy leasingu finansowego,
  6. Zakupem usług szkoleniowych (max. do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

W przypadku przyznania pomocy na zasadniczą zmianę procesu produkcji został w dokumentacji konkursowej określony wymóg mówiący o tym, iż w takiej sytuacji  koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 3 lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.

W przypadku przyznania pomocy na dywersyfikację istniejącego zakładu trzeba wziąć pod uwagę iż koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o  minimum 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych w projekcie aktywów, odnotowaną w roku poprzedzającym rozpoczęcie prac.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz