W dniach 01.08.2016r. prowadzony będzie nabór wniosków z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.

W ramach konkursu dofinansowanie skierowane będzie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na działania obejmujące:

Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

Typ 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji.

Typ 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju.

Działania indywidualne realizowane przez jednego przedsiębiorcę możliwe będzie jedynie w ramach 1 typu projektów. Typ 2 i 3  dotyczy projektów kooperacyjnych. Wnioskodawcą w typ wypadku nie będą poszczególne przedsiębiorstwa, a podmiot organizujący działania kooperacyjne – mogą to być Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym organizacje zrzeszające przedsiębiorców), pod warunkiem, że w ramach działalności statutowej jednostki te prowadzą działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

W dalszej części artykułu odniosę się jedynie do warunków pierwszego z ww. typów projektów – dla wsparcia indywidualnego przedsiębiorców którzy zdecydują się na złożenie wniosków.

O dofinansowanie starać się będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę lub oddział w województwie zachodniopomorskim, działające w branży wpisującej się w tzw. Inteligentne Specjalizacje Województwa, tzn. należące do jednej z poniższych branż:

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

bez tytułu

Dofinansowanie wynosić będzie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w wypadku gdy wnioskodawca może otrzymać pomoc de minimis lub 50% w przypadku gdy pomoc de minimis nie będzie mogła być udzielona.

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach projektów typu 1 nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Strategia taka musi być opracowana wcześniej przez wnioskujące przedsiębiorstwo i powinna ona zawierać obligatoryjnie następujące elementy:

WYMAGANE ELEMENTY STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE

bez tytułu2

 Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań), mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.

Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie może być udział w misjach gospodarczych.

Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, którymi mogą być:

–        przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,

–        udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

–        udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,

–        doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,

–        doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,

–        doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,

–        uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe

Przykładowe wydatki związane z realizacją projektów typu 1, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania:

 • Przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym (w tym np. projekt i druk materiałów promocyjnych czy wydatki poniesione na doradztwo w zakresie realiów kulturowych i rynkowych).
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy (w tym np. koszty wynajmu powierzchni wystawowej, koszty projektu i montażu stanowiska, druk materiałów, wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy, itp.)
 • Udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami (np. zakup biletów, projekt  i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy, wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy na misję gospodarczą,)
 • Zakup usług doradczych.

Wszystkie składane wnioski oceniane będą pod względem kryteriów punktowych.

Oceniany będzie przede wszystkim wpływ projektu na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w ekspansji na poszczególne branże oraz ich powiązane poszczególnych projektów ze Strategiami ekspansji. Istotnymi czynnikami podlegającymi ocenie będzie również potencjał rozwojowy poszczególnych przedsiębiorstw oraz poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu w odniesieniu do zaplanowanych kosztów.

Dodatkowo punkty otrzymać będzie można również w przypadku gdy realizacja projektu przyczyni się do nawiązania bądź rozwoju współpracy Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi oraz w przypadku gdy realizacja projektu przyczyni się do trwałych zmian w sytuacji wnioskodawcy.

 

1 komentarz

 • johne836@gmail.comavatar
  Johne3
  Sierpień 25th, 2016

  My brother recommended I may like this website. He used to be totally right. This post truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks! cbdefkbcdega

Dodaj komentarz