Środki unijne na modernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych!

W dniu 31.05.2016 r. ogłoszono naborów wniosków w ramach działania 2.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminach od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. konkursie wynosi  18,8 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono minimalnych i maksymalnych wartości projektu.

Działanie jest skierowane na realizację projektów na Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, tj. na terenie gmin: Kobylanka, Stare Czarnowo, Police, Dobra Szczecińska, Goleniów, Kołbaskowo, Gryfino, Miasta Szczecin, Miasta Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński, Nowe Warpno, Stepnica, Miasta Świnoujście.

O dofinansowanie będą mogły starać się:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

–  jednostki organizacyjne jst,

– towarzystwa budownictwa społecznego,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– organizacje pozarządowe,

które planują realizację inwestycji polegającej na kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, gdzie minimum 50 % mieszkań ma charakter mieszkania socjalnego lub komunalnego.

Zgodnie z zapisami konkursu:

wielorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć jako budynek zawierający 2 lub więcej mieszkań spełniający warunki określone dla budynków w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

mieszkanie socjalne należy rozumieć jako mieszkanie komunalne nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy  nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

mieszkanie komunalne należy rozumieć jako lokal mieszkalny stanowiący własność jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych, w tym także towarzystw budownictwa społecznego, a także lokal pozostający w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 

Poważnym ograniczeniem dot. możliwości uzyskania dofinansowania jest fakt, iż w ramach konkursu nie będzie możliwe udzielenie pomocy publicznej, tzn. że w przypadku obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza możliwe będzie uzyskanie jedynie pomocy de minimis (tzn. max. 200 tys. EUR).

Wszystkie planowane inwestycje wynikać będą musiały z przeprowadzonych uprzednio audytów energetycznych (wydatek poniesiony na wykonanie audytów będzie wydatkiem kwalifikowanym). Wspomniane audyty będą podstawą do określenia czy w ramach głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych zaistnieje konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody, chłodu czy instalacji termostatów i zaworów pionowych. Jeżeli audyt wykaże taką konieczność zastosowanie ww. elementów będzie warunkiem uzyskania wsparcia.

Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się inwestycje w zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% preferowane będą natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

W przypadku gdy projekt obejmować będzie również wymianę źródła ciepła konieczne będzie  zapewnienie znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Dodatkowo, wymianę źródła ciepła będzie można dokonać w ramach projektu tylko w wypadku, jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym nie jest jego podłączenie do ww. sieci. Projekt polegający wyłącznie na wymianie źródła ciepła nie będzie kwalifikować się do dofinansowania.

Odnośnie urządzeń do ogrzewania wspierane urządzenia powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w trybie konkursowym, tzn. że złożone wnioski oceniane będą zgodnie z przyjętymi dla konkursu kryteriami, a dofinansowanie otrzymają projekty które otrzymają najwyższa liczbę punktów.

Największą szansę na dofinansowanie będą miały inwestycje, które w największym stopniu prowadzić będą do redukcji energochłonności budynków (oceniane będą m.in.: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – tony równoważnika CO2/rok oraz wielkość redukcji emisji tych gazów w wyniku realizacji projektu- CO2/rok w %, stopień realizacji celów strategii ZIT SOM, komplementarność z projektami realizowanymi w ramach PO IiŚ oraz z innymi projektami, wzrost efektywności energetycznej).

Preferowane będą również projekty zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta, realizowane w Specjalnej Strefie Włączenia, obejmujące swoim zakresem budynki zabytkowe.

Dodatkowo punktowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW i z Lokalnym Planem Rewitalizacji. Preferencje przewidziano również dla projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii , zawierających element demonstracyjny lub informacyjny.

Nie bez znaczenia będzie również doświadczenie Wnioskodawcy oraz przewidywane efekty projektu pozwalające sądzić iż projekt będzie się charakteryzował ponadstandardową trwałością.

Katalog wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w ramach konkursu został przedstawiony poniżej.

I. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, max. 3 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m. in.:

– ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,

– projekt budowlany, projekt wykonawczy,

– dokumentacja przetargowa i geodezyjna,

– przygotowanie studium wykonalności,

– raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,

– opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,

– wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,

– mapy lub szkice sytuujące projekt,

– opracowania dotyczące analizy potrzeb,

– opinia/ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

 

II. Wydatki na usługi dotyczące kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem, max. 3 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m.in:

– inspektor nadzoru inwestorskiego,

– inżynier kontraktu,

– inwestor zastępczy,

– nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie.

 

III. Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

– ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne;

– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);

– instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

– budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,

– zastosowanie automatyki pogodowej;

– zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

– instalacja mikrokogeneracji na potrzeby własne;

– instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

– instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

– instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

– wymianę urządzeń dźwigowych, jedynie gdy wpłynie to na oszczędność energii elektrycznej.

 

IV. Wydatki na informację i promocję

  

 

 

 

 

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

2 komentarze

 • avatar
  mkinvest
  Sierpień 4th, 2016

  Bardzo interesujący blog. Ostatni wpis przejrzysty i jasno przedstawiający temat. Swoja drogą czekam aż w innych regionach naszego kraju będzie można uczestniczyć w takich konkursach. Na pewno jest to ze wszech miar pożyteczna i potrzebna inicjatywa.

  • avatar
   Najda Consulting
   Styczeń 26th, 2017

   Dziękujemy za miłą opinię. Staramy się na naszym blogu przedstawiać dane konkursy w prostszy sposób ponieważ język urzędniczy nie zawsze jest dla wszystkich zrozumiały 😉

Dodaj komentarz