Dofinansowanie na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

W dniu 31.05.2016r. ogłoszono naborów wniosków w ramach działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminach od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. konkursie wynosi 18,8 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Nie określono minimalnych i maksymalnych wartości projektu.

Działanie jest skierowane na realizację projektów na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także jednostki organizacyjne JST oraz osoby prawne JST, które planują realizację inwestycji polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Zgodnie z zapisami konkursu budynek użyteczności publicznej należy rozumieć jako budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W zakresie budynków związanych z ochroną zdrowia wsparcie uzyskają jedynie budynki, których istnienie i funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Kryterium nie dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Poważnym ograniczeniem dot. możliwości uzyskania dofinansowania jest fakt, iż w ramach konkursu nie będzie możliwe udzielenie pomocy publicznej, tzn. że w przypadku obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza możliwe będzie uzyskanie jedynie pomocy de minimis (tzn. max. 200 tys. EUR).

Termomodernizacja oznacza natomiast przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:

– ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

– wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,

– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

 

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.

 

Wszystkie planowane inwestycje wynikać będą musiały z przeprowadzonych uprzednio audytów energetycznych (wydatek poniesiony na wykonanie audytów będzie wydatkiem kwalifikowanym).

 

Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się inwestycje w zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% preferowane będą natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

W przypadku gdy projekt obejmować będzie również wymianę źródła ciepła konieczne będzie zapewnienie znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Dodatkowo wymianę źródła ciepła będzie można dokonać w ramach projektu tylko w wypadku, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. Projekt polegający wyłącznie na wymianie źródła ciepła nie będzie kwalifikować się do dofinansowania.

 

Odnośnie urządzeń do ogrzewania wspierane urządzenia powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

 

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w trybie konkursowym, tzn. że złożone wnioski oceniane będą zgodnie z przyjętymi dla konkursu kryteriami, a dofinansowanie otrzymają projekty które otrzymają najwyższa liczbę punktów.

Największą szansę na dofinansowanie będą miały inwestycje, które w największym stopniu prowadzić będą do redukcji energochłonności budynków (oceniany będzie m.in. stopień zmniejszenia rocznego zużycia energii w budynkach publicznych – liczone w kWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – tony równoważnika CO2 /rok, stopień realizacja celów strategii ZIT SOM, komplementarność i innymi projektami)

 

Preferowane będą również projekty w których prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa, projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW. Preferencje przewidziano również dla projektów zawierających element demonstracyjny lub informacyjny.

 

Dodaj komentarz