Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs  na dofinansowanie promocji firm eksportowych!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 16 maja ogłosiła konkurs  na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Wnioski można składać w terminie od 24 czerwca 2016 do 8 sierpnia 2016r.

W ramach Go To Brand priorytetowo będą traktowane firmy eksportowe, które chcą promować za pieniądze unijne swoje produkty za granicą.

Działanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

– posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stad się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),

– prowadzących działalność eksportową,

– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Według katalog kosztów zawartych w Regulaminie konkursu, będą mogły być sfinansowane w ramach działania następujące wydatki:

1. W zakresie pomocy publicznej: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

2. W zakresie pomocy de minimis, koszty:

– podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:

a)      diet,

b)      noclegów,

c)       przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

d)      innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

– transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

a)      zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz eksponatów,

b)      odprawy celnej i spedycji,

c)      bagażu i nadbagażu.

– rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

– organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, tj. w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;

– reklamy w mediach targowych;

– udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

– organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

– informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:

a)      nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,

b)      nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

c)       przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,

d)      przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,

e)      produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

– ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

– Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy max 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.

– szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy max. 2% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.

 

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85%(pomoc de minimis).

 

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw (80% woj. mazowieckie),

75% w przypadku małych przedsiębiorstw,

60% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 PLN

 

Projekt musi się wpisywać w jedną z 7  branż wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki do dofinansowania:

I.            Branża  sprzętu medycznego

32.50.Z- Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne

26.51.Z- Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.60.Z- Produkcja urządzeńnapromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

20.59.Z- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

II.            Branża kosmetyczna

20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

III.            Branża IT/ICT

26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.3 – produkcja sprzętu

26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.8 – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

62.0 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.1 – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

 

IV.            Branża jachtów i łodzi rekreacyjnych

30.12 – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

13.92.Z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,

13.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.15.Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi.

 

V.            Branża meblarska

 

VI.            Branża usług prozdrowotnych

31.0 – produkcja mebli

74.1 – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

a)      79.  Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

b)      55. ZAKWATEROWANIE

55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.9 Pozostałe zakwaterowanie

c)       86. OPIEKA ZDROWOTNA

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.10.Z – Działalność szpitali,

86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

VII.            Branża polskich specjalności żywnościowych

d)      10.1 – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa:

10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

e)      10.3 – Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw:

10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,

10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

f)       10.4 – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:

10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych.

g)      10.5 – Wytwarzanie wyrobów mleczarskich:

10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów.

h)      10.6 – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych:

10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż.

i)        10.7 – Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych:

10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,

10.73.Z – Produkcja makaronów.

j)        10.8 – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych:

10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,

10.84.Z – Produkcja przypraw,

10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.

k)      11.0 – Produkcja napojów:

11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek Europeistyka o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada również tytuł magistra socjologii o specjalności Socjologia Stosowana uzyskany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej wykształcenie pozwoliło nabyć gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych oraz rozliczaniem projektów zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. Od 2008 roku zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności, a także przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych

Dodaj komentarz