Na dzień 31.05.2016r. zaplanowane jest ogłoszenie naborów wniosków w ramach działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski będzie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w terminach od 30.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia a także jednostki organizacyjne JST oraz osoby prawne JST, które planują realizację inwestycji polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Działanie jest skierowane na realizację projektów na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zgodnie z zapisami programu budynek użyteczności publicznej należy rozumieć jako budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Termomodernizacja oznacza natomiast przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:

– ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

– ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych7, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

– wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,

– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.

Wszystkie planowane inwestycje wynikać będą musiały z przeprowadzonych uprzednio audytów energetycznych (wydatek poniesiony na wykonanie audytów będzie wydatkiem kwalifikowanym).

Do dofinansowanie nie będą kwalifikowały się inwestycje w zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% preferowane będą natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Wsparte projekty będą musiały również skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

Odnośnie urządzeń do ogrzewania wspierane urządzenia powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Preferowane będą również projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW.

Preferencje przewidziano również dla projektów zawierających element demonstracyjny lub informacyjny.

Dodaj komentarz