Dofinansowanie na miejskie parki i scieżki edukacyjne

W czerwcu zostanie ogłoszony konkurs o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, które zostało zostało ujęte w Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2016 r. planowane jest ogłoszenie dwóch naborów w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego:

a)      w czerwcu – planowana alokacja na konkurs  to 104,2 mln zł,

b)      w październiku – planowana alokacja na konkurs to 104,2  mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się:

a)      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

b)      podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

c)       regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Możliwe typy projektów:

W ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego możliwe będzie realizowanie projektu w oparciu o 3 typy tj.:

a)      Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów,

Wspierane będą działania, których głównym celem jest rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych, z przeznaczeniem terenu na cele środowiskowe m.in.:

–                     parki miejskie, zieleńce;

–                     komunalne lasy miejskie; i

–                     komunalne całoroczne akweny z wodą nie konserwowaną chemicznie;

–                     przyrodnicze ścieżki edukacyjne;

–                     komunalne geoparki (związane z dziedzictwem geologicznym).

b)      Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,

Wspierane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Realizowane będą projekty m.in. w zakresie:

–         tworzenia parków i skwerów;

–         tworzenia i odnowienia klinów zieleni, ciągnących się z obrzeży do centrum miast;

–         tworzenia i odnowienia pokrytych niską zielenią stref przewietrzania miasta, umiejscowionych w uprzywilejowanych strefach wiatru, jeśli takie występują na obszarze miasta;

–         tworzenia i odnowienia tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;

c)       Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

W ramach projektów inwentaryzacyjnych finansowane będą działania związane z analizami degradacji i zanieczyszczenia terenu, badania zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych i analizy dotyczące możliwych sposobów i kosztów przeprowadzenia remediacji lub rekultywacji. Finansowane będą działania wyłącznie w odniesieniu do terenu, który zostanie zagospodarowany na cele środowiskowe.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 2.5. wynosi 85 %.

Jakie wydatki można sfinansować w ramach działania:

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego kwalifikują się takie wydatki jak m.in.:

a)      Przygotowanie projektu:

– Opracowanie biznes planu lub studium wykonalności

– Opracowanie raportów OOŚ

– Opracowanie dokumentacji technicznej lub finansowej

– Opracowanie dokumentacji przetargowej

– Mapy lub szkice sytuujące projekt, master plan

– Opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia

– Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji

b)      Zarządzanie projektem:

– Nadzór nad robotami budowlanymi

– Wydatki osobowe

– Rozliczenie projektu

c)       Roboty budowlane,

d)      Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

e)      Działania informacyjno-promocyjne,

f)       Podatek VAT – o ile nie może zostać odzyskany przez Wnioskodawcę.

Jakie projekty będą miały największe szanse?

Najbardziej punktowanymi kryteriami, które przesądzają o otrzymaniu dofinansowania są kryteria przyznawane za stopień przygotowania projektu pod kątem dokumentacji środowiskowo-projektowej (np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu), wielkość obszaru przeznaczonego na cele środowiskowe czy stopień minimalizacji zanieczyszczeń terenu objętego projektem.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz