Dofinansowanie na projekty związane z gospodarką wodno sciekową w aglomeracjach

Już w maju zostanie ogłoszony kolejny konkurs na dofinansowanie projektów wodno ściekowych w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ujętego w Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W 2016 r. planowane jest ogłoszenie dwóch naborów w ramach działania Działanie nr 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa:

a)      w maju  – planowana alokacja na konkurs  to 500 mln zł,

b)      we wrześniu – planowana alokacja na konkurs to 500 mln zł.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się:

a)      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

b)      podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Obszar realizacji projektu:

Projekty  wodno-kanalizacyjne mogą być realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM lub w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. Jako region lepiej rozwinięty traktowane jest województwo mazowieckie.

 

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania może być oszacowany na podstawie:

a)      metody luki finansowej – wyliczenie dofinansowania metodą luki finansowej polega na zestawieniu przychodów i kosztów, które wynikają z realizacji działania. W przypadku, gdy przychody z projektu są znaczące i rekompensują nakłady i koszty operacyjne wynikające z projektu, wówczas poziom dofinansowania jest proporcjonalnie zmniejszany. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

b)      metody ryczałtowej – z pominięciem wyliczania luki finansowej. Wówczas poziom dofinansowania jest stały i wynosi 63,75%.

 

Jakie wydatki można sfinansować w ramach działania:

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach kwalifikują się takie wydatki jak m.in.:

a)      Przygotowanie projektu:

– Opracowanie biznes planu lub studium wykonalności

– Opracowanie raportów OOŚ

– Opracowanie dokumentacji technicznej lub finansowej

– Opracowanie dokumentacji przetargowej

– Mapy lub szkice sytuujące projekt, master plan

– Opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia

– Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji

b)      Zarządzanie projektem:

– Nadzór nad robotami budowlanymi

– Wydatki osobowe

– Rozliczenie projektu

– Koszty związane z wykorzystaniem  informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie

c)       Roboty budowlane związaną z budową, modernizacją czy przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

d)      Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

e)      Działania informacyjno-promocyjne,

f)       Podatek VAT – o ile nie może zostać odzyskany przez Wnioskodawcę.

 

Jakie projekty będą miały największe szanse?

Najbardziej punktowanymi kryteriami, które przesądzają o otrzymaniu dofinansowania są kryteria przyznawane za stopień przygotowania projektu pod kątem dokumentacji środowiskowo-projektowej (np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu) oraz za rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, w  tym przyłączenie nowych użytkowników do sieci.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz