Dofinansowanie na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw, które są wynikiem wdrożenia prac B+R

Już 27 kwietnia ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków na wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs dotyczy działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” – Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” i przeprowadzany jest przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski składać można  będzie od 1 czerwca 2016r. do 31 sierpnia 2016 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Dofinansowanie można uzyskać na prace rozwojowe, doradztwo oraz inwestycje.

Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie wydatki niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, wskazujących na możliwość ich opłacalnego wykorzystania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Jakie wydatki można sfinansować w ramach działania:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

–    nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (wyłączenie – lokale mieszkalne),

–   nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,

–   nabycie robót i materiałów budowlanych,

–   nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli:

będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,

będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,

–    rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,

–   rat spłaty kapitału środków trwałych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – do 10 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych – do 20 % kosztów kwalifikowalnych (nie więcej niż 5 mln zł).

W ramach kosztów na prace rozwojowe możemy dofinansować:

–         wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

–         badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

–         koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

W ramach kosztów na usługi doradcze:

–         koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych – usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną – np. podatkowe, prawne, reklamowe.

Poziom dofinansowania oraz limity i ograniczenia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:

1)    na prace rozwojowe 450  tys. zł;

2)    na usługi doradcze 500 tys. zł.

Poziom dofinansowania:

Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

Część doradcza – maksymalnie 50%,

Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 http://www.funduszeeuropejskie.org.pl/images/DFE/MapaPomocyRegionalnej2014-2020.gif

Jakie projekty będą miały największe szanse?

Najbardziej punktowanymi kryteriami, które przesądzają o otrzymaniu dofinansowania są kryteria przyznawane za innowacyjność wdrażanego produktu, technologii bądź usługi oraz za potencjał rynkowy. Dlatego największe szanse mają projekty cechujące się międzynarodową innowacyjnością, które maja realne szanse powodzenia rynkowego i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek Europeistyka o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada również tytuł magistra socjologii o specjalności Socjologia Stosowana uzyskany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej wykształcenie pozwoliło nabyć gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych oraz rozliczaniem projektów zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. Od 2008 roku zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności, a także przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych

Dodaj komentarz