Dofinansowanie prac badawczo rozwojowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie prac badawczo rozwojowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

4 kwietnia ruszył nowy nabór na Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 kwietnia 2016r. do 29 lipca 2016r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 750 000000 PLN

Warunki uczestnictwa w konkursie

Kryteriami dostępowymi jest wartość projektu tj. 5 mln zł dla województwa mazowieckiego oraz 2 mln zł dla pozostałych województw, oraz realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarach określonych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS).

Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Do wniosku załącza się umowy warunkowe.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu(prac B+R), rozumianego jako:

– wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

– udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

– sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Poziom dofinansowania

skanowanie0001

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do tabeli:

„Badania przemysłowe” – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.  Efektem tych badań powinno być zaproponowanie konkretnych rozwiązań np. prototypu danego produktu.

„Prace rozwojowe” mogą obejmować, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie. W praktyce są to wszelkie badania prowadzone na istniejącym prototypie w celu jego dalszego ulepszenia tak aby powstała ostateczna wersja możliwa do wdrożenia na rynek.

Premia przyznawana jest z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu poprzez:

– zaprezentowanie ich  na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

– opublikowanie  w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MN i SW lub

– zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy.  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kluczowi podwykonawcy muszą być wybrani przed złożeniem wniosku do NCBR.

Na jakie wydatki można uzyskać dofinansowanie

Działanie to przeznaczone jest na sfinansowanie prac badawczo rozwojowych, zatem nie przewiduje możliwości finansowania środków trwałych. Jeżeli środki trwałe są niezbędne do realizacji prac badawczo rozwojowych można finansować jedynie ich amortyzację na czas trwania projektu.

Głównymi kosztami kwalifikowanymi są zatem m.in:

– Wynagrodzenia dla działu badawczo rozwojowego

– Podwykonawstwo –np. zlecenie testów nowego produktu jednostką naukowym,

– Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– Materiały niezbędne do wytworzenia prototypu i jego testowania.

Jakie projekty mają największe szanse na otrzymanie wsparcia

Ważnym elementem każdego projektu jest wpisywanie się w kryteria merytoryczne danego działania.
W przypadku poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – w karcie oceny merytorycznej ujęto następujące kryteria punktowane:

– Zaplanowane prace B+R  są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.

– Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.

– Nowość rezultatów projektu – W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na polskim rynku.

– Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia.

– Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.

Ocena powyższych kryteriów poza ostatnim ( wdrożenie rezultatów projektu na terytorium RP) dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 –doskonałym

4 –bardzo dobrym

3 –dobrym

2 –przeciętnym

1 –niskim

0 –niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu wsparcia na prace badawczo rozwojowe może być pozyskanie dofinansowania na wdrożenie wyników prac B+R.  W ramach działań związanych z wdrożeniem wyników prac B+R firma może uzyskać środki na infrastrukturę niezbędną na wytworzenie nowych produktów, usług bądź technologii taką jak np. budowa hali produkcyjnej, zakup sprzętu i linii technologicznych.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek Europeistyka o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada również tytuł magistra socjologii o specjalności Socjologia Stosowana uzyskany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej wykształcenie pozwoliło nabyć gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych oraz rozliczaniem projektów zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. Od 2008 roku zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności, a także przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych

Dodaj komentarz