Projekty szkoleniowe POWER dla organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych i organizacji pracodawców.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój opublikowała harmonogram naborów wniosków na rok 2016.

Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego na realizację działań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych i organizacji pracodawców.

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Planowany termin naboru: 25.01.2016 do 05.02.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

Kto może składać wnioski?

–    instytucje szkoleniowe

–   organizacje pozarządowe

–   podmioty ekonomii społecznej

–   partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

–   instytucje publiczne

–   ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

–   federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

–   jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Wnioskodawca, zgodnie z kryterium dostępu, sam lub łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:a. co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób,b. dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:

–    makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

–    makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie,

–    makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,

 –   makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1

Planowany termin naboru: 01.02.2016 do 15.03.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące:

a) realizację przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju,

b) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych dla MMSP i – o ile dotyczy – podejmowanie działań interwencyjnych,

c) upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR) działającym pod adresem www.inwestycjawkadry.pl i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Kto może składać wnioski?

organizacje pracodawców, organizacje związkowe lub organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

Dodaj komentarz