Projekty szkoleniowe POWER dla administracji publicznej  i organizacji pozarządowej.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój opublikowała harmonogram naborów wniosków na rok 2016.

Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego na realizację działań szkoleniowych dla administracji publicznej i organizacji pozarządowej.

Działanie 4.3 Współpraca narodowa

Planowany termin naboru:01.04.2016 do 08.04.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach sześciu tematów:

Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów;

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia;

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Kto może składać wnioski?

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz   kontrolę i nadzór nad tymi politykami;

– administracja publiczna;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;

– instytucje rynku pracy;

– instytucje pomocy i integracji społecznej;

– szkoły i placówki systemu oświaty;

– uczelnie;

– przedsiębiorstwa;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty ekonomii społecznej;

– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;

– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Planowany termin naboru: 01.02.2016 do 29.02.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu planowane jest  wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

 –  elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,

 – automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

    wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi, poprzez:

– wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;

– doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

– wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Kto może składać wnioski?

 –   jednostka samorządu terytorialnego;

 –  związek jednostek samorządu terytorialnego;

 –   stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

 –   organizacja pozarządowa;

  –  szkoła wyższa lub jej organ założycielski;

  –  jednostka naukowa;

  –   instytucja szkoleniowa.

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Planowany termin naboru: 25.01.2016 do 01.02.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji (kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Planowany termin naboru: 19.01.2016 do 29.02.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Planowany termin naboru: 18.01.2016 do 01.02.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz