Dotacje dla firm eksportowych na promocję międzynarodową swoich produktów i usług

Podstawowym narzędziem, z którego będą mogły skorzystać firmy z sektora MŚP, chcące rozwinąć swój potencjał eksportowy,  będzie Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach tego działania planowane jest wsparcie przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty i usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Rezultatem wsparcia ma być wzrost  liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

–     posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),

–     prowadzących działalność eksportową,

–     prowadzących samodzielną działalność badawczo – rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

W ramach działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji. Zwrócić tu jednak należy uwagę, że wsparcie dotyczyć będzie tylko udziału w branżowych targach z katalogu zamkniętego, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na realizację całego działania przeznaczono kwotę 90 mln EUR. Projekty które będą mogły się starać o dofinansowanie nie będą mogły przekroczyć kwoty 1 mln zł wydatków kwalifikowanych.

Do wydatków kwalifikowanych zaliczyć będzie można następujące koszty:

–        wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna)

pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 85%) tj.:

–     delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;

–     transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;

–     opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach; – wpisu do katalogu targowego;

–     udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

–     informacyjno-promocyjne projektu.

Niestety na ogłoszenie pierwszego naboru będziemy musieli jeszcze poczekać: pierwszy konkurs w ramach działania zaplanowany jest na 2016 r.

Dodaj komentarz