Szanowni Państwo,

Za nami już ponad 10 lat doświadczeń w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielu z Państwa, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów czy trenerów miało okazje w tym czasie pracować przy przedsięwzięciach dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, służąc swoim wsparciem zarówno osobom bezrobotnym czy nieaktywnym zawodowo jak i pracującym. Firma którą reprezentuję – Najda consulting w perspektywie finansowej 2007-2013 realizowała liczne projekty szkoleniowe, w tym także jeden z największych w Polsce projektów partnerskich skierowanych do osób poniżej 30 roku życia – „Od Stażysty do Specjalisty”. Pozwólcie Państwo że przedstawię poniżej nasze doświadczenia ze zrealizowanych w ostatnim czasie działań.

Głównym celem projektu „Od Stażysty do Specjalisty” jest poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy 180 uczestników projektu przed 30 rokiem życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez trzyetapowe wsparcie, obejmujące doradztwo zawodowe, szkolenie oraz 3-miesięczny płatny staż realizowany u partnera projektu – firmy Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. Obecnie projekt znajduje się w ostatniej fazie, w której to wszyscy nasi uczestnicy realizują staże w zawodach takich jak np. spawacz, monter konstrukcji stalowych, operator urządzeń dźwigowych czy operator CNC, wykorzystując każdego dnia nabyte podczas szkoleń umiejętności. Przedmiotem działalności naszego partnera – Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. jest produkcja fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych typu kratownicowego (jacket), jednopalowego (monopile) oraz platform pośrednich i innych konstrukcji stalowych, przy użyciu najnowocześniejszych technologii produkcji seryjnej. Po zrealizowanych stażach zawodowych partner zobowiązał się do zatrudnienia min.60% uczestników projektu.

Dla kadry projektowej naszej firmy, która była odpowiedzialna m.in. za właściwą realizację zadania identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz szkoleń zawodowych, dużym zaskoczeniem było zgłoszenie się do projektu wielu osób z wykształceniem wyższym, które w ostatnim czasie napotkały problemy w znalezieniu pracy. Co ciekawe, zdecydowana większość tych osób była zainteresowana praktycznie każdym typem oferowanych szkoleń, a powodem zgłoszenia się do projektu była chęć zdobycia nowych kwalifikacji i znalezienia stałej pracy. Bardzo istotnym etapem realizacji naszego projektu było doradztwo zawodowe – wsparcie oferowane na tym etapie polegało m.in. na dokonaniu diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestnika przez doradcę zawodowego, wskazaniu kierunków doskonalenia uwzględniających specyfikę rynku pracy, zbadaniu predyspozycji do wykonywania określonej pracy oraz ułożeniu przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. Nasze spostrzeżenia z realizacji tego zadania przedstawiają się następująco:

– uczestnicy projektu początkowo wykazywali dość małe zainteresowanie etapem spotkania z doradcą zawodowym, a wielu z nich kilkukrotnie dopytywało na czym spotkanie to będzie polegać oraz jak można się do niego przygotować;

– część osób rozpoczynało spotkania z pewną niepewnością i niechęcią do rozmowy o swojej sytuacji zawodowej, z czasem jednak dzięki indywidualnemu podejściu doradców uczestnicy tacy przełamywali swoje opory i otwarcie mówili m.in. o powodach pozostawania bez zatrudnienia;

– etap spotkań z doradcą zawodowym, ku naszemu zdziwieniu okazał się być niezwykle istotny, a wszystkie opinie przedstawione przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych okazały się pozytywne. Podczas rozmów doradczych osoby zgłoszone do projektu zostały dodatkowo zmotywowane oraz uświadomione o szansach jakie daje im udział w projekcie;

– podczas doradztwa zawodowego niejednokrotnie można było uzyskać od uczestników cenne informacje o ich stanie zdrowia i przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania niektórych zawodów (np. malarz przemysłowy, spawacz).

***

Obecnie wkroczyliśmy już w nowy okres programowania w projektach współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych, przynoszący wiele zmian, z którymi nam wnioskodawcom trzeba się zapoznać. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój, który niejako zastąpił Program Operacyjny Kapitał Ludzki kładzie jeszcze większy nacisk na wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. We wszystkich projektach chociażby w ramach poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, niezależnie od województwa jest to etap obligatoryjny, również bez względu na rodzaj działań zaplanowanych w projekcie. Instytucje pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój zobowiązują wnioskodawców do zaplanowania w składanych projektach następujących działań:

identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Dla naszej firmy jako jednostki od ponad 10 lat zaangażowanej w przygotowywanie oraz realizację projektów unijnych, pozytywnym sygnałem jest dostrzeżenie przez Instytucję Zarządzającą PO WER tak ważnej roli doradców zawodowych, pośredników pracy oraz psychologów w zakresie indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej dla uczestników projektów. Realizowany nas projekt wspomniany projekt „Od Stażysty do Specjalisty” stanowi tylko potwierdzenie słuszności ww. tezy. Właściwym kierunkiem jest także publikacja przez poszczególne województwa standardów zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jakim powinien cechować się personel projektu odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie tego ważnego zadania, co prawdopodobnie przełoży się na wyższą jakość oferowanego w ramach projektów wsparcia.

Dodaj komentarz