Ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Od 31 sierpnia startuje nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zakończenie naboru planowane jest na 30 września 2015 r.

Instytucją Zarządzającą nadchodzący nabór jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

W ramach Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Na nadchodzący konkurs przeznaczono 500 mln PLN.

W zależności od rodzaju planowanych wydatków w projekcie stosuje się różne poziomy dofinansowania tj.:

– wydatki inwestycyjne – zgodnie z mapą pomocy regionalnej od 35 do 70% w zależności od województwa.

– wydatki na eksperymentalne prace rozwojowe – 45%  kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

– wydatki na usługi doradcze – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Ważną informacją dla potencjalnych Wnioskodawców jest minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych. Dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 mln PLN, natomiast maksymalna 50 mln EUR. Występują również maksymalne limity związane z innymi wydatkami w projekcie takimi jak usługi doradcze i eksperymentalne prace rozwojowe. Wynosi on 1 mln PLN dla każdego z tych wydatków.

Poza wymogami formalnymi planowany projekt musi wpisywać się w kryteria merytoryczne, które ostatecznie rzutują na sukces składanej dokumentacji aplikacyjnej.

Wśród tych kryteriów wyróżnia się:

1. Innowacyjność produktu – wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim. Im wyższy poziom innowacyjności tym istnieje możliwość zdobycia większej ilości punktów. Punktacja od 0 do 5 pkt.

2. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu – weryfikowane jest na bazie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej czy istnieje potrzeba wprowadzenia produktu na rynek (w  tym możliwość eksportu) oraz czy wprowadzenie na rynek będzie opłacalne dla Wnioskodawcy. Punktacja od 0 do 3 pkt.

3. Wpisywanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępnia listę krajowych inteligentnych specjalizacji.  Jeśli projekt wpisuje się w daną specjalizację może liczyć na dodatkowe punkty. Link: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_2_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf    Punktacja od 0 do 1 pkt.

4. Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym – Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest członkiem od co najmniej 6 miesięcy klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Punktacja od 0 do 1 pkt.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz