W roku 2015 przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może liczyć na dofinansowanie?


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 na dofinansowanie w 2015 roku liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP, których projekty ukierunkowane są na:

 • innowacyjność

 • badania i rozwój

 • uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

 • usługi rozwojowe związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników.

 • projekty zlokalizowane w Specjalnej Strefie Włączenia.

Projekty nie wpisujące się w te kierunki a związane z innym typem inwestycji będą mogły liczyć na wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych a więc pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu.

Jakie możliwości dla dużych przedsiębiorstw?

W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe tylko w działaniach obejmujących współpracę B+R oraz rozwój infrastruktury B+R, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki z sektorem MSP. Duże przedsiębiorstwa mają również skorzystania z programu krajowego Inteligentny Rozwój w którym to mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo rozwojowych wraz z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie prototypu.

Jakie konkursy zostaną uruchomione w III kwartale 2015 roku?


Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców rozpoczną się w III kwartale 2015 roku (wrzesień) i dotyczyć będą tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia.
Minimalna liczba miejsc pracy jako musi zostać utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów.

Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do, budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do utrzymania powstałych miejsc pracy przez okres co najmniej 4 lat od ich utworzenia.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

 • 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania

 • powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 45% – średnie przedsiębiorstwa,

 • 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Obszary, które wpisują się w Specjalną Strefę Włączenia zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym. Szczegóły dotyczące SSW w tym wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączenia: można znaleźć w linku poniżej.

http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/delimitacjasswwramachrpowz.pdf

Kolejne działanie w ramach którego będzie możliwość składania wnioskówdotyczy usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przedsiębiorcy możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. W ramach tego działania wsparcie będzie można uzyskać m in. na:

 • usługi szkoleniowe

 • usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 • inne usługi rozwojowe:

 • usługi doradcze,

 • coaching,

 • mentoring,

 • studia podyplomowe,

 • projekt zmiany,

 • egzamin.

 • usługi e-learningowe.

Na wsparcie mogą liczyć w szczególności pracownicy: powyżej 50. roku życia, pracownicy niskowykwalifikowani oraz przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Maksymalny % poziom dofinansowania na poziomie projektu wyniesie 85%.

Co nas czeka w IV kwartale 2015 roku?

Z uwagi na niski stopień dotychczasowej współpracy zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi wyodrębnione zostało działanie na dofinansowanie projektów badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw – inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, w ramach którego przedsiębiorstwa będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000 PLN dofinansowania, wartość dofinansowania wynosi aż 85%.

Natomiast w 2016 r. w ramach działania 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R będzie można otrzymać dofinansowanie na zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.

Poziom dofinansowania:

55% – mikro, małe przedsiębiorstwa,

45% – średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może w tym działaniu została określona na poziomie: 8 000 000 PLN

W IV kwartale rozpocznie się także nabór wniosków w ramach działania Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 45% – średnie przedsiębiorstwa,

 • 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN.

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:

 • biogospodarka

 • działalność morska i logistyka

 • przemysł metalowo-maszynowy

 • usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),

 • turystyka i zdrowie

Po długim oczekiwaniu na uruchomienie nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 jesteśmy w okresie w którym to instytucje wdrażające ogłaszają poszczególne nabory wniosków dla przedsiębiorców. Jest to ostatni czas na podjęcie działań przygotowawczych, które będą niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Z uwagi na fakt, że instytucje wdrażające wprowadzają ostatnio bardzo dużo zmian do dokumentów programowych i ciężko jest się w tym wszystkim odnaleźć to zachęcam do odwiedzania strony www.nowedotacjeunijne.eu na której to informujemy na bieżąco o wprowadzanych zmianach w dokumentach programowych

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

2 komentarze

 • avatar
  Edward
  Luty 9th, 2016

  Czy wiadomo jak będzie to wyglądać w 2016?

 • avatar
  a1europe
  Listopad 15th, 2016

  Mam nadzieję, że pojawi się również artykuł o dofinansowaniach unijnych dla przedsiębiorców w 2017 roku.

Dodaj komentarz