Kontrakt Samorządowy jest nowym narzędziem wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Obejmuje swoim zakresem planowanie i realizację zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu, tworzonych w oparciu o współprace wszystkich partnerów tj. samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe obecne na danym obszarze.

Jest porozumieniem zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a jednostkami samorządu terytorialnego.  Obszar Kontraktu Samorządowego musi obejmować swoim oddziaływaniem co najmniej 3 sąsiadujące gminy o podobnych potencjale i  problemach społeczno-gospodarczych.

W dniu 30 czerwca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków na koncepcję Kontraktu Samorządowego. Alokacja środków finansowych przeznaczonych na realizację kontraktów wynosi: 213 670 575,00  PLN.

Koncepcja może zawierać następujące priorytety i działania:

I.            3a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja: 70 191 300 PLN

 

II.            4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja:  29 934 525 PLN

 

III.            8iv: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taka samą pracę.

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Działanie 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja:  20 644 500 PLN

 

IV.            10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja:  22 708 950PLN

 

V.            10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja: 41 289 000 PLN

 

VI.            10a: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (w ścisłej korelacji z PI 10i oraz 10iv).

Fundusz finansujący: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Działanie 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja:  4 128 900 PLN

Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja: 8 257 800 PLN

Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Alokacja:  16 515 600 PLN

 

Koncepcja Kontraktu Samorządowego musi obejmować swoim zakresem projekty z minimum 3 priorytetów inwestycyjnych z tym zastrzeżeniem, że muszą to być projekty współfinansowane zarówno ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego np. W KKS ujęte są projekty na działanie 1.13  finansowane z EFRR,  działanie 2.4 finansowane z EFRR oraz działanie 8.5 finansowane EFS.

Ważnym czynnikiem przy przygotowaniu Koncepcji Kontraktu Samorządowego jest dobór odpowiednich projektów wchodzących w jej skład. Każda propozycja projektu będzie oceniania indywidualnie i wpływa na ogólną ocenę Koncepcji. Co z kolei decyduje o jej  ocenie merytorycznej i ostatecznym sukcesie w aplikowaniu o fundusze unijne.

Projekty inwestycyjne, które zostaną ujęte w przyjętej przez Samorząd Województw Koncepcji Kontraktu Samorządowego będą realizowane w trybie pozakonkursowym.

Termin składania Koncepcji Kontraktu Samorządowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego upływa 30 października 2015 r. Wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów z kontraktów pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny: będzie można składać  od 1 marca 2016 r. do 31 sierpnia 2016.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz