Dotacje dla przedsiębiorstw w  woj. śląskim ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Nową perspektywę unijną cechuje inne niż poprzednio podejście do dofinansowania działalności gospodarczej: zdecydowanie większe środki przeznaczono na wspierania działalności badawczo-rozwojowej i współpracy biznesu z nauką, znaczne środki przeznaczono również na instrumenty zwrotne (preferencyjne pożyczki, poręczenia itd.).

Dofinansowanie w formie dotacji do zakupu środków trwałych i rozbudowę przedsiębiorstwa będzie udzielane w mniejszym zakresie niż w poprzednich latach i często obwarowane będzie dodatkowymi wymaganiami, np. koniecznością wpisywania się prowadzonej działalności w inteligentne specjalizacje danego regionu (np. w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego dofinansowanie przedsiębiorstw w formie dotacji zaplanowano tylko dla projektów z zakresu B+R, na projekty związane z wprowadzaniem i rozwijaniem nowych produktów i usług przeznaczono wyłącznie środki w formie instrumentów zwrotnych).

Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020?

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podstawowym działaniem, którym zainteresowani powinni być przedsiębiorcy z segmentu MSP będzie Działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 (z dn. 07.05.2015 r.) w ramach ww. działania wspierane będą projekty przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. Inwestycje te powinny prowadzić do , zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa i spowodować wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Zgodnie Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski wysokość dofinansowania o jaką będą mogły się starać przedsiębiorstwa w województwie śląskim to:

– 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw

– 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca w ramach działania 3.2 to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie przedsięwzięć badawczo rozwojowych w ramach RPO Województwa Śląskiego odbywać się będzie w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki:

– przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

– przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest na MŚP jednak przewiduje się również możliwość dofinansowania projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

W sytuacji realizacji projektów w ramach konsorcjum (oraz porozumienia podmiotów wskazanych w punkcie typ beneficjenta) liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie jednak projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.

Minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość dla typu projektu:

– tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,

– wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano również możliwość uzyskania dotacji na rozwój technologii informatycznych w przedsiębiorstwach.

W ramach Działania 3.3 przewidziano dotacje dla przedsiębiorstw z kategorii MŚP na realizację projektów mających na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

– B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o systemy informatyczne. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

– B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie systemów informatycznych w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

– C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami, np. portale sprzedażowe.

Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o minimalne wsparcie w wysokości 50 000,00 PLN.

Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych. Jednakże w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN.

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Oprócz działań inwestycyjnych nakierunkowanych na rozwój produktów i usług w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przeznaczono również środki na realizację projektów szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji pracowników i kadry kierowniczej

W ramach działania będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty polegające na:

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Poziom dofinansowania określony został na 85% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość projektu – 100 000 PLN, maksymalnej nie określono.

Harmonogram konkursów Programu odnośnie powyższych działań przewiduje następujące terminy konkursów:

  • Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – IV kwartał 2015r.
  • Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – III kwartał 2015r.
  • Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – brak naborów w roku 2015r.
  • Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników – IV kwartał.

Zaznaczyć tu należy, że powyższe terminy zostały wstępnie określone przez Zarząd Województwa Śląskiego jeszcze w marcu br. Z uwagi na długi okres konsultacji społecznych można spodziewać, że w najbliższym czasie harmonogram ten zostanie zaktualizowany.

Dodaj komentarz