Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W roku 2015 przedsiębiorcy z województwa Zachodniopomorskiego mogą planować złożenie wniosków unijnych na pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Priorytetem w rozpoczynających się konkursach jest zwiększenie roli współpracy badawczo rozwojowej, innowacji, rozwoju regionalnych specjalizacji/inteligentnych specjalizacji oraz projektów zwiększających zatrudnienie na terenach Specjalnej Strefy Włączenia. Pieniądze z budżetu UE zostaną także przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uzyskiwanie/zastępowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Kto może liczyć na dofinansowanie?
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego w  latach 2014-2020 na dofinansowanie liczyć mogą głównie przedsiębiorcy o statusie MSP których projekty ukierunkowane są na:

innowacyjność

badania i rozwój

uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

usługi rozwojowe związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników.

projekty zlokalizowane w specjalnej strefie włączenia.

Projekty nie wpisujące się w te kierunki a związane z innym typem inwestycji mogą liczyć na wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych a więc pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu.

W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe tylko w działaniach obejmujących współpracę B+R oraz rozwój infrastruktury  B+R pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki.

Jakie konkursy zostaną uruchomione w III kwartale 2015 roku?
Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców rozpoczną się w III kwartale 2015 roku i dotyczyć będą tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia oraz usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy .

Celem działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia (SSW) jest ożywienie gospodarcze obszarów o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – gospodarczego. Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze. Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów.

Przedmiotem przedsięwzięć może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:

10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania

powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.

 

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 000 000,00 PLN.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

45% – średnie przedsiębiorstwa,

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

Obszary, które wpisują się w Specjalną Strefę Włączenia zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym. Szczegóły dotyczące SSW w tym wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączenia: można znaleźć w linku poniżej.

http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/delimitacjasswwramachrpowz.pdf

Kolejne działanie w ramach którego będzie możliwość składania wniosków dotyczy: 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przedsiębiorcy możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. W ramach tego działania wsparcie można uzyskać m in. na:

usługi szkoleniowe

usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych inne usługi rozwojowe:

usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,

coaching,

mentoring,

studia podyplomowe,

projekt zmiany,

egzamin,

usługi e-learningowe.

 

Na wsparcie mogą liczyć w szczególności pracownicy: powyżej 50. roku życia, pracownicy niskowykwalifikowani oraz przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W III kwartale 2015 roku ogłoszony będzie także konkurs na działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe działanie to będzie dotyczyło wyboru Menadżera Funduszu. Po wyłonieniu instytucji, która będzie zarządzała ponad 70 mln euro, zostaną ogłoszone konkursy na pośredników którzy będą dystrybuowali preferencyjne pożyczki, które mają stanowić istotny element nowej perspektywy finansowej.

Co nas czeka w IV kwartale 2015 roku?

Z uwagi na niski stopień dotychczasowej współpracy zachodniopomorskich przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo-rozwojowych z jednostkami naukowymi wyodrębnione zostało działanie  1.1 projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw – inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, w ramach którego przedsiębiorstwa będą miały możliwość zakupienia w jednostce naukowej usług badawczo–rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000 PLN dofinansowania, wartość dofinansowania wynosi aż 85%.

W IV kwartale rozpocznie się także nabór wniosków w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

45% – średnie przedsiębiorstwa,

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi  8 000 000 PLN.

 

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisywanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:

biogospodarka

działalność morska i logistyka

przemysł metalowo-maszynowy

usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),

turystyka i zdrowie

 

Szczegółowy wykaz kodów PKD, które wpisują się w te specjalizacje znajduje się na stronie 5 dokumentu zamieszczonego w linku poniżej.

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/20_zalozenia_do_procesu_identyfikacji_inteligentnych_specjalizacji_wojewodztwa_zachodniopomorskiego.pdf

Na jakie dotacje można liczyć w kolejnych latach?

W przyszłym roku powinny rozpocząć się konkursy dotyczące projektów badawczo rozwojowych w tym rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach jak również wdrażanie wyników prac B+R . W przyszłości planowane są także konkursy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz konkursy nakierowane na uzyskiwanie/zastępowanie energii ze źródeł odnawialnych.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek Europeistyka o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada również tytuł magistra socjologii o specjalności Socjologia Stosowana uzyskany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej wykształcenie pozwoliło nabyć gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych oraz rozliczaniem projektów zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. Od 2008 roku zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności, a także przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych

Dodaj komentarz