Na jakie projekty możemy otrzymać wsparcie unijne w konkursie na dofinansowanie projektów B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej w ramach Programu Inteligentny Rozwój

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został ogłoszony nabór w ramach 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.

Alokacja środków na konkurs wynosi 500 mln zł, w podziale na:

a) projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim dla MŚP: 38 000 000 PLN,

b) projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie dla MŚP: 362 000 000 PLN,

c) projekty realizowane na terenie 16 województw dla dużych przedsiębiorstw: 100 000 000 PLN.

Najważniejszym warunkiem formalnym, aby aplikować o dotację jest wartość projektu. Powinna ona wynosić co najmniej 5 000 000,00 zł. W ramach poddziałania mogą zostać sfinansowane jedynie prace rozwojowe. Wartość projektu uzależniona jest od tego czy Wnioskodawca może rozliczyć podatek VAT lub nie. Jeśli podatek od towarów i usług nie może zostać odzyskany to może stanowić wartość kwalifikowaną inwestycji.

Aby poprawnie zakwalifikować etap prac B+R jaki chcemy przeprowadzić, niezbędna jest znajomość poniższej definicji prac rozwojowych:

 1. Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ramach prac rozwojowych mogą zostać sfinansowane wszystkie niezbędne wydatki inwestycyjne przyczyniające się do powstania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, w tym w szczególności prototypu produktu. Wśród takich wydatków ujęto m.in. wynagrodzenia specjalistów, usługi zewnętrzne zlecone podwykonawcom, zakup aparatury badawczej (do wysokości amortyzacji w okresie trwania inwestycji).

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa występują różne poziomy dofinansowania. Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

 1. dla mikroprzedsiębiorcy (do 10 pracowników): 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 2. dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników): 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 3. dla średniego przedsiębiorcy (do 250 pracowników): 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 4. dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Każdy Wnioskodawca przystępując do przygotowania koncepcji projektu powinien również wziąć pod uwagę punktowane kryteria merytoryczne. W przypadku poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – w karcie oceny merytorycznej ujęto następujące kryteria punktowane:

 1. Nowość rezultatów projektu – W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na polskim rynku. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

 2. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu – W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy istnieje duże zapotrzebowanie na dany produkt bądź technologię na rynku polskim bądź międzynarodowym. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

 3. Opłacalność wdrożenia – w ramach kryterium ocenia się czy wdrożenie wyników prac B+R jest opłacalne dla Wnioskodawcy i przynosi odpowiednie korzyści finansowe. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

 4. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP – przyznane są punkty jeśli Wnioskodawca planuje wdrożyć wyniki prac B+R.

Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:

 1. wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz