Wystartował konkurs na dofinansowanie projektów B+R w ramach Programu Inteligentny Rozwój

W dniu 2 kwietnia 2015 r. została opublikowana dokumentacja konkursowa w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Najważniejszym warunkiem formalnym, aby aplikować o dotację jest wartość projektu. Powinna ona wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł w podziale na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wartość projektu uzależniona jest od tego czy Wnioskodawca może rozliczyć podatek VAT lub nie. Jeśli podatek od towarów i usług nie może zostać odzyskany to może stanowić wartość kwalifikowaną inwestycji.

Drugim najważniejszym aspektem z punktu widzenia Wnioskodawców jest wysokość dofinansowania uzależniona jest od dwóch czynników: etapu prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa.

W ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” można ubiegać się o realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Aby poprawnie zakwalifikować etap prac B+R jaki chcemy przeprowadzić, niezbędna jest znajomość poniższych definicji:

badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych mogą zostać sfinansowane wszystkie niezbędne wydatki inwestycyjne przyczyniające się do powstania prototypu produktu. Wśród takich wydatków ujęto m.in. wynagrodzenia specjalistów, usługi zewnętrzne zlecone podwykonawcom, zakup aparatury badawczej (do wysokości amortyzacji w okresie trwania inwestycji).

Kolejnym czynnikiem od którego uzależniony jest poziom dofinansowania jest wielkość przedsiębiorstwa.

W przypadku badań przemysłowych poziom dofinansowania wynosi:

  1. Mikro przedsiębiorstwa – 70% (przy uwzględnieniu premii 80%)
  2. Małe przedsiębiorstwa – 70% (przy uwzględnieniu premii 80%)
  3. Średnie przedsiębiorstwa – 60% (przy uwzględnieniu premii 75%)

Natomiast dla prac rozwojowych poziom dofinansowania wynosi:

  1. Mikro przedsiębiorstwa – 45% (przy uwzględnieniu premii 60%)
  2. Małe przedsiębiorstwa – 45% (przy uwzględnieniu premii 60%)
  3. Średnie przedsiębiorstwa – 35% (przy uwzględnieniu premii 50%)

Premia stanowi dodatkowe 10 lub 15 pkt. procentowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz etapu prac B+R. Premia uzależniona jest od deklaracji publikacji wyników B+R w konkretnych podanych czasopismach/lub udziału w konferencjach naukowych, gdzie zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu.

Każdy Wnioskodawca przystępując do przygotowania koncepcji projektu powinien również wziąć pod uwagę punktowane kryteria merytoryczne.

W przypadku poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – w karcie oceny merytorycznej ujęto następujące kryteria punktowane:

– nowość rezultatów projektu – W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na polskim rynku. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

– zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu – W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy istnieje duże zapotrzebowanie na dany produkt bądź technologię na rynku polskim bądź międzynarodowym. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

– opłacalność wdrożenia – w ramach kryterium  ocenia się czy wdrożenie wyników prac B+R jest opłacalne dla Wnioskodawcy i przynosi odpowiednie korzyści finansowe. Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

– wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP – przyznane są punkty jeśli Wnioskodawca planuje wdrożyć wyniki prac B+R.

Wdrożenie wyników prac B+R rozumiane jest jako:

– wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

– udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

– sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz