Dotacje dla sektora MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Perspektywa unijna na lata 2014 – 2020  przynosi ze sobą zmiany sposobu finansowania inwestycji z funduszy europejskich. Do tej pory dominującym instrumentem wsparcia były dotacje. W nowym okresie programowania poza dotacjami Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z różnego rodzaju innych instrumentów finansowych, które w perspektywie 2007-2013 stanowiły role uzupełniającą. Innymi formami wsparcia finansowego będą m.in. preferencyjne pożyczki / kredyty, wejścia kapitałowe, pomoc ze strony aniołów biznesu czy umorzenia zobowiązań kapitałowych.

W ramach PO IR na lata 2014 – 2020 dostępne są 4 główne osie priorytetowe, gdzie w gronie beneficjentów wyróżniono przedsiębiorstwa. Poniżej zostały one pokrótce zaprezentowane:

Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie w ramach Osi Priorytetowej I obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Szczególnym rodzajem wsparcia w ramach Osi I będzie pomoc sektorowa. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.

Dodatkowo zostanie skierowana pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie będzie odbywać się z udziałem funduszy kapitałowych.

Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

W ramach priorytetu ujęto takie typy pomocy jak:

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  – wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii – wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii.

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP umożliwiające dostęp przedsiębiorców do infrastruktury z zakresu B+R

Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji –  ten typ działania obejmuje m.in. opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji.

 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Projekty w ramach Osi III będą miały charakter inwestycyjny – będą związane z komercjalizacją wyników prac B+R.

Działania podjęcie w ramach priorytetu będą miały za zadanie wspieranie tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług.

Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Wsparcie w ramach Osi IV skoncentrowane będzie na projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów.

Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym lub regionalnym.

W przypadku inteligentnych specjalizacji wspólnych dla kilku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym (tzw. regionalne agendy naukowo-badawcze). Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale gospodarczo-naukowym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.

Projekty powinny prowadzić do koncentracji potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych (z jednostek naukowych i przedsiębiorstw) o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie, a także osób o krótkim stażu badawczym – młodych naukowców, studentów i doktorantów – wokół najlepszych krajowych ośrodków naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność naukową oraz B+R. Projekty powinny prowadzić do synergii oraz optymalizacji działań poprzez powiązanie istniejącej infrastruktury oraz prowadzenie w oparciu o nią wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych.

Pomimo opublikowanej ostatecznej wersji PO IR  na lata 2014 -2020 nie znajdujemy w nim na tą chwilę odpowiedzi jakimi kryteriami Instytucja Wdrażająca będzie kierowała się przy wyborze mechanizmu finansowania projektów. W treści Programu zawarte są jedynie przesłanki, kiedy zostanie zastosowane wsparcie w formie dotacji. Czynnikiem determinującym udzielenie dotacji bądź innego instrumentu finansowego będzie stopień ryzyka planowanego projektu. Instytucja Wdrażająca będzie brała pod uwagę etapy realizacji projektu m.in. faza tworzenia się pomysłu, etap prac B+R, przygotowanie prototypu, komercjalizację wyników prac B+R. Publikacja kart oceny ekonomiczno-finansowych i merytorycznych projektów oraz zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów z pewnością rozwieją wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego mechanizmu wsparcia.

Planowane nabory wniosków w ramach PO IR:

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla MŚP) – nabór od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Alokacja: 1 600 mln PLN.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dla dużych firm) – nabór: IV kw. 2015 r. Alokacja: 750 mln PLN.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – nabór od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Alokacja: 500 mln PLN.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R:

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT – nabór od 18 maja 2015 r. do 17 lipca 2015 r. Alokacja: 400 mln PLN.

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOMED – nabór: III/IV kw. 2015 r. Alokacja: 95 mln PLN.

Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – nabór III kw. 2015 r. Alokacja: 460 mln PLN.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – nabór IV kw. 2015 r. Alokacja: 31,3 mln PLN.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – nabór od sierpnia do grudnia 2015 r. Alokacja: 46,1 mln PLN.

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – nabór IV kw. 2015 r. Alokacja: 41 mln PLN.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – nabór od października 2015 r. do marca 2016 r. Alokacja: 50 mln PLN.

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock – nabór I kw. 2016 r. Alokacja: 10 mln PLN.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – nabór: sierpień/wrzesień 2015 r. Alokacja: 500 mln PLN.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – nabór IV kw. 2015 r. Alokacja: 303 mln PLN.

Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – nabór III / IV kw. 2015 r. Alokacja: 120 mln PLN.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne – nabór III / IV kw. 2015 r. Alokacja: 200 mln PLN.

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – nabór I / II kw. 2016 r. Alokacja: 804 mln PLN.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

1 komentarz

  • michalciechan1@interia.plavatar
    Michał
    Kwiecień 10th, 2015

    Witam,
    Czyli zanim dostaniemy dotację to nasza działalność np: przyszła firma będzie sprawdzona pod względem przyszłej możliwości rozwoju. Jeżeli nie będzie rokowała prężnym rozwojem to pieniędzy nie dostaniemy tak? I najlepiej żeby firma zajmowała się działalnością innowacyjną wprowadzającą nową technologię bądź promującą BIO żywność oraz zdrowe środowisko?

Dodaj komentarz