Dotacje na szkolenia w ramach nowego budżetu na lata 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim

Pod koniec grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. POWER będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.  W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Priorytety Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro;

realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro: wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:

wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro: realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:

realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, za wdrażanie osi priorytetowej nr I – Osoby młode na rynku pracy – w ramach PO WER odpowiedzialny bezpośrednio będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Pierwsze konkursy, których ogłoszenie planowane jest na koniec II kwartału br. kierowane będą głównie do powiatowych urzędów pracy. Co szczególnie interesuje przedsiębiorców, wsparcie szkoleniowo-doradcze dostępne będzie także za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych na szczeblu danego województwa oraz częściowo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników sektora MŚP możliwe będzie m.in. w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług, w którym przedsiębiorcy będą decydować o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. Z uwagi na fakt iż część projektów szkoleniowych realizowanych w latach 2007-2013 była niedopasowana do potrzeb rynku to pomysł ten wydaje się jak najbardziej słuszny. Interwencja realizowana będzie m.in. poprzez wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców (poprzedzonej diagnozą potrzeb), w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu.

Pomoc będzie także ukierunkowana na realizację wsparcia typu outplacement skierowanego do pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W nowej perspektywie finansowej preferowane będą między innymi następujące projekty szkoleniowe:

– realizowane w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej,

-ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych,

– identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.

Konkursy, w których wsparciem szkoleniowych mogą być objęci pracownicy sektora MŚP ogłaszane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Za wdrażanie niektórych osi priorytetowych w ramach RPO np. oś nr  VI Rynek pracy, oś nr VIII Edukacja odpowiedzialny będzie również Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z tym że pierwsze konkursy ogłoszone będą znacznie później (prawdopodobnie pod koniec III kwartału 2015r.)

Ciekawym instrumentem wsparcia finansowego na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W ramach niego sfinansować można szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz badania lekarskie i psychologiczne dla pracowników przedsiębiorstw wieku powyżej 45 roku życia.

Dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników poziom dofinansowania wynosi 100%. Co istotne, to pracodawca decyduje o formie kształcenia ustawicznego i instytucji szkoleniowej, która je realizuje. Sfinansować można zarówno koszty szkoleń miękkich jak i twardych, a także badania potrzeb szkoleniowych, coachingu, mentoringu czy doradztwa. Finansowanie kosztów kształcenia pracowników przedsiębiorstw stanowi pomoc de minimis. Środki przeznaczone w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą dostępne dla przedsiębiorców jeszcze w tym miesiącu.

Dodaj komentarz