Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach PROW 2014-2020

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Poniżej ujęto działania skierowane właśnie do tych grup Wnioskodawców.

W ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania zostało przewidziane działanie pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Obejmuje ono swoim zakresem wsparcie dla Wnioskodawców chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub ją rozwijać.

Warunkiem koniecznym jest lokalizacja samej firmy jak i projektu – powinien to być teren wiejski lub teren miejsko-wiejski/miejski z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Warto zauważyć, że lokalizacja projektu jest to warunkiem koniecznym dla wszystkich działań nie tylko omawianego.

Poniżej przedstawiono pozostałe uwarunkowania wstępne do partycypowania w nowych naborach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

  1. osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,

  2. osobom prowadzącym działalność gospodarczą,

  3. osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,

– wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest szeroki, jako przykładowe wydatki kwalifikowalne przewidziano m.in.

  1. zakupu dóbr i usług,

  2. zakup robót budowlanych,

  3. zakup środków transportu,

  4. koszty ogólne np. przygotowanie projektu budowlanego

Ważnym czynnikiem jest to, że dotacja dla Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Warto dodać, że większe szanse na uzyskanie wsparcia unijnego będą miały projekty zawierające elementy innowacyjne, przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu oraz generujące nowe miejsca pracy.

Pomoc na jaką może liczyć Wnioskodawca to: 100 000,00 zł – w sytuacji rozpoczynania działalności gospodarczej lub 300 000,00 zł gdy ją rozwija.

Wśród innych działań dla przedsiębiorców warto zwrócić uwagę również na działanie pn. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

Działanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskichprzeznaczone jest dla osób fizycznych, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą, niekoniecznie związaną z rolnictwem.

Warunkiem koniecznym jaki musi spełnić przyszły Wnioskodawca, jest to, że musi być ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik oraz gospodarstwo rolne w którym pracuje musi mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro.

Pomoc w formie dotacji na jaką mogą liczyć do maksymalnie 100 000,00 zł.

Kolejnym działaniem jest działanie pn. „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Skierowane jest ono do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwinąć swój park maszynowy w celu dywersyfikacji swojej oferty.

Warunkiem istotnym w przypadku przedsiębiorcy jest to, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach wydatków kwalifikowalnych przewidziano m.in. zakup nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego. W przypadku zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Pomocy nie zostanie przyznana podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 zł.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie Ministerstwo Rolnictwa nie opublikowało jeszcze kodów PKD działalności gospodarczej jakie będą wspierane perspektywie 2014 -2020. Jest to ważne kryterium czy dany projekt może zostać zrealizowany w ramach PROW 2014 – 2020 czy też nie.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz