Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów projektów, które ogłaszane będą w roku 2015.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zadaniem jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

NCBiR w 2015 roku zaplanowało kilka naborów wniosków. Poniżej opiszemy kilka z nich.

Program: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – STRATEGMED

Rodzaje projektów: badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

Beneficjenci : konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj. grupa co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Wysokość dofinansowania:

a) Dla badan przemysłowych:

od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;

b) Dla prac rozwojowych:

od 45% do 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 35% do 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 25 % do 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

Kwota wnioskowanego dofinansowania Projektu nie może być niższa niż 10 000 000 PLN.

Termin naboru: kwiecień – czerwiec 2015

Program: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Rodzaje projektów: Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

– Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;

– Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

– Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

– Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

– Leśnictwo i przemysł drzewny.

Środki w ramach konkursu przeznaczone będą na badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w zakresie tematycznym Programu oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia;

Beneficjenci : konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj. grupa co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Wysokość dofinansowania:

a) Dla badan przemysłowych:

od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;

b) Dla prac rozwojowych:

od 45% do 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 35% do 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 25 % do 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

Termin naboru: maj-lipiec 2015

Program: GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Rodzaje projektów: Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Działania podlegające dofinansowaniu:

– wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;

– przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych;

– weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych jego realizacji oraz nie może przekroczyć 200 000 zł.

Termin naboru: kwiecień – lipiec 2015

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”

Rodzaje projektów: obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Krajowe specjalizacje opisywaliśmy w ubiegłym roku na naszym blogu https://blog.najdaconsulting.pl/2014/09/23/inteligentne-specjalizacje-podstawa-do-wsparcia-unijnego-w-ramach-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-na-lata-2014-2020/

Beneficjenci: przedsiębiorstwa

Termin naboru: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: nabór ciągły od kwietnia 2015r. , dla dużych przedsiębiorstw – nabór od października 2015r.

Program: Program sektorowy INNOMED.

Rodzaje projektów: Program INNOMED jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie:

– poszukiwania nowych leków innowacyjnych;

– rozwoju innowacyjnych leków i terapii;

– personalizacji terapii i prewencji;

– innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych,

służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększenia dostępności produktów medycznych zaawansowanych technologii dla polskiego społeczeństwa.

Beneficjenci:

1) Konsorcja naukowo-przemysłowe (z udziałem organizacji badawczej – jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą oraz przedsiębiorcy);

2) Przedsiębiorcy (mikro, mali, średni i duzi).

Jeden wnioskodawca nie może złożyć więcej niż 2 wnioski w konkursie.

Wysokość dofinansowania:

1) Jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami: dofinansowanie zadań badawczych – do 100% wartości kosztów kwalifkowalnych.

2) Przedsiębiorcy :

Faza A Faza A (badawcza):

a) małe/mikro przedsiębiorstwa: badania przemysłowe: maks. 70%, prace rozwojowe: maks. 50%.

b) średnie przedsiębiorstwa: badania przemysłowe: maks. 65%, prace rozwojowe: maks. 40%.

c) duże przedsiębiorstwa: badania przemysłowe: maks. 55%, prace rozwojowe: maks. 30%.

Faza B (przygotowanie do wdrożenia): działania przygotowujące wyniki prac B+R do wdrożenia maks. 90% kosztów kwalifikowanych (pod warunkiem nieprzekroczenia progu pomocy de minimis)

Termin naboru: październik – listopad 2015

Program: DEMONSTRATOR+ “Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Rodzaje projektów:

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:

 • dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;

 • budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci: przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, w tym spółki, których udziałowcami są organizacje badawcze i przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania:

Jednostki naukowe: dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych: do 100%

Przedsiębiorstwa:

a) Dla badan przemysłowych:

od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;

b) Dla prac rozwojowych:

od 45% do 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

od 35% do 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

od 25 % do 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektów: 5 mln PLN, maksymalna 100 mln PLN

Termin naboru: maj – lipiec 2015

Z harmonogramem konkursów można zapoznać się na stronie internetowej:

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

2 komentarze

 • vhhare@gmail.comavatar
  serwis anten Gorzów
  Maj 29th, 2015

  Uwielbiam twojego bloga jest rewelacyjny.Pozdrawiam

 • ljqerbhas@gmail.comavatar
  intymna
  Maj 30th, 2015

  Bardzo ciekawy blog będę częściej tutaj zaglądała. Pozdrawiam

Dodaj komentarz